Program motywacyjny

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego („Program”) K2 Internet S.A. („Spółka”) określają następujące dokumenty:

 1. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
 2. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3
 3. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J
 4. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu
 5. Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki

Cel:

Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki, ustabilizują kadrę menedżerską a także zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.

Program Motywacyjny:

Program Motywacyjny jest skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników, rozumianych jako pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek Zależnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub świadczących pracę, usługi lub pełniących funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej wartości (Osoby Uczestniczące) i zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 roku.

Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą uprawnione do objęcia Akcji po spełnieniu warunków wskazanych w Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., tym samym stając się Osobami Uprawnionymi.
Wstępna Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana i zatwierdzona w terminie do 30 września 2012 roku. Zarząd (w odniesieniu do Kluczowych Pracowników) i Rada Nadzorcza (w odniesieniu do Członków Zarządu) są upoważnieni do uzupełniania Listy Osób Uczestniczących w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Ostateczna Listę Osób Uczestniczących zostanie przygotowana w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Osobom Uprawnionym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 524.000 Akcji Spółki, w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych imiennych, z prawem do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, tj.:

 • nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście)  warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
 • nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B2 uprawniających do objęcia nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
 • nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.

Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w ramach jednego procesu emisyjnego, uruchomionego po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z warunkami określonymi Uchwałą w sprawie Programu.

Ostateczna liczba emitowanych warrantów poszczególnych serii będzie ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539].

Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób.

Każdy warrant subskrypcyjny serii B1, B2 oraz B3 będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki.

Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych będzie określona przez Zarząd, z tym, że będzie ona odpowiadać cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Osoby Uprawnione będą mogły obejmować Akcje w następujących terminach:

 • posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B1 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 • posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 • posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B3 - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Prawo do objęcia Akcji przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli wskaźnik EPS (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) ustalony na podstawie danych finansowych wynikających ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wynosić będzie co najmniej 4,00 zł.