Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

6 czerwca 2008 r. akcje Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "K2INTERNT" i oznaczeniem "K2I"

Stało się to na mocy Uchwały nr 433/2008 (04.06.2008 r.) Zarządu GPW, który postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki K2 Internet S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00010” o wartości nominalnej 1,00 PLN każda: 30 000 akcji serii A, 277 530 akcji serii B, 870 000 akcji serii C, 60 000 akcji serii D, 219 537 akcji serii E,
92 940 akcji serii F, 149 993 akcji serii G,
330 000 akcji serii H

Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 04.06.2008 roku Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku ostatniego notowania 330.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki K2 Internet S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00028".

Umorzenie akcji

W dniu 23 marca 2010 roku, Zarząd Spółki K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 363 § 5 ksh, z uwagi na to, iż 4.000 akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, nabytych przez Spółkę na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. i przeznaczonych następnie do sprzedaży ich pracownikom (Akcje), nie zostało dotychczas zbyte, podjął uchwałę nr 2/3/2010 w sprawie umorzenia w/w  Akcji.

Umorzenie Akcji nastąpiło w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.030.000 zł do kwoty 2.026.000 zł tj. o kwotę 4.000 zł z dniem 23.07.2010 r. tj. z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki jaka wynika z umorzenia Akcji Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu umorzenia Akcji wynosiła 2.026.000 zł. i dzieliła się na 2.026.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, w tym: 30 000 akcji serii A,
277 530 akcji serii B, 870 000 akcji serii C,
60 000 akcji serii D, 219 537 akcji serii E,
92 940 akcji serii F, 145 993 akcji serii G,
330 000 akcji serii H.

Emisja Akcji Serii I

W wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w dniach 2 – 3 sierpnia 2012 r., Zarząd Spółki zaoferował inwestorom objęcie łącznie 459.032 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki; cena emisyjna akcji serii I ustalona została przez Zarząd Spółki na kwotę 12,50 zł za jedną akcję.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 789/12 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki K2 Internet S.A.
Zarząd Giełdy, zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 459.032 akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje serii I zostały z dniem 16 sierpnia 2012 r. wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Tego samego dnia akcje zostały również zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem "PLK2ITR00010".

W dniu 1 października 2012 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy z dnia 21 września 2012 r., na mocy którego nastąpiło wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, ustalonego w dniu zapisania 459.032 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, którzy objęli akcje serii I.

W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.485.032,00 zł  i dzieli się na 2.485.032 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. każda w tym: 30.000 akcji serii A, 277.530 akcji serii B, 870.000 akcji serii C, 60.000 akcji serii D, 219.537 akcji serii E, 92.940 akcji serii F, 145.993 akcji serii G, 330.000 akcji serii H, 459.032 akcji serii I.

Skup akcji

16 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 22, w której ZWZA upoważniło Zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Internet S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.

Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r.

Na dzień 27 lipca 2018 r. K2 Inernet S.A. posiadała bezpośrednio 28.131 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 1,13% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 1,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 1,13% ogólnej liczby głosów.

Szczegóły programu skupu akcji własnych pod poniższym linkiem:
Raport bieżący dot. skupu akcji
Program skupu akcji