Prospekt emisyjny i aneksy

Przed uzyskaniem dostępu do zamieszczonych poniżej dokumentów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Przedstawione poniżej zastrzeżenie prawne dotyczy Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zastrzeżenia przed otwarciem, przeczytaniem lub uczynieniem innego użytku z dokumentu Prospektu. Uzyskanie przez Państwa dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się przez Państwa do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone, o czym zostaną Państwo poinformowani, jeżeli uzyskają Państwo dostęp do treści Prospektu.

Dostęp do załączonego dokumentu uzyskują Państwo na podstawie potwierdzonego przez Państwa oświadczenia, że nie są Państwo osobą, której zgodnie z prawem nie wolno udostępnić Prospektu ani zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów prawa ofercie.

Prospekt udostępniany jest w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez internet, mogą w wyniku różnych zakłóceń ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, w związku z czym ani Wprowadzający, ani Emitent ani członkowie ich organów, pracownicy, przedstawiciele oraz doradcy, ani ich odpowiednie podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności powodowane ww. zakłóceniami, a zaistniałe pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, a innymi dokumentami związanymi z ofertą, do których uzyskali Państwo dostęp.

Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego otrzymania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

Treść niniejszego przekazu elektronicznego nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie przedmiotowej oferty byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy przekaz elektroniczny otrzymują Państwo na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Wszystkie powyższe zastrzeżenia dotyczące Prospektu znajdują zastosowanie odnośnie aneksów do Prospektu.