Wybrana przeglądarka nie jest wspierana

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki CHROME, EDGE lub FIREFOX

Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIAT (STAN NA 29.12.2022)

  Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)
  Liczba głosów
  Akcjonariat według liczby głosów
  Akcjonariat według liczby akcji
  Struktura akcjonariatu
  / Liczba głosów
  Akcjonariat według liczby głosów i akcji
  Free float
  -
  40.76%
  40.76%
  IPO30 UNIPESSOAL LDA
  643 100.00
  26.06%
  26.06%
  Janusz Żebrowski
  425 266.00
  17.23%
  17.23%
  FRAM FIZ reprezentowany przez AgioFunds TFI S.A.
  241 769.00
  9.80%
  9.80%

  Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.467.655,00 zł. i dzieli się na 2.467.655,00 akcji serii A. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

  Skup akcji własnych

  W dniu 1 września 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (3 Program Skupu Akcji Własnych), którego termin realizacji to 14.10.2022 – 31.08.2025.

  27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki. Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r. Na dzień 23.07.2020 r. K2 Holding S.A. posiada bezpośrednio 166.027 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 6,68% kapitału zakładowego i dające prawo do blisko 6,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 6,68% ogólnej liczby głosów.

  Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł w drodze uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 25 września 2020 r.

  Na dzień 17.09.2020 r. K2 Holding S.A. posiadała bezpośrednio 1350 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 0,06% kapitału zakładowego i dających prawo do blisko 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 0,06% ogólnej liczby głosów.

  Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655,00 zł, tj. o kwotę 1350 zł w drodze uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 13 września 2021 r.

  Zgodnie z raportem bieżącym nr 33/2022 z dnia 1 września 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 1 września 2022 r. uchwały w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki („Trzeci Program Skupu”). 

  Aktualnie K2 Holding S.A. posiada 5.533 akcji własnych.