Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat (stan na 09.06.2020)

 

Akcjonariat (stan na 09.06.2020)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

AGS A/S

468 000

18,85% 18,85%
Janusz Żebrowski 450 053 18,11% 18,11%
FRAM FIZ reprezentowany
przez AgioFunds TFI S.A.

235 642

9,48% 9,48%
Piotr Dzięciołowski

125 000

5,03% 5,03%
Free float - 48,53% 48,53%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I459.032

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

 

SKUP AKCJI WŁASNYCH

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Internet S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.
Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r.
Na dzień 29.05.2020 r. K2 Internet S.A. posiada bezpośrednio 137 063 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 5,51% kapitału zakładowego i dające prawo do ponad 5,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 5,51% ogólnej liczby głosów.