Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIAT (STAN NA 05.07.2022)

 

AKCJONARIAT (STAN NA 05.07.2022)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

IPO30 UNIPESSOAL LDA

606 400

26,08% 26,08%
Janusz Żebrowski 405 739 17,50% 17,50%
FRAM FIZ reprezentowany
przez AgioFunds TFI S.A.

241 769

10,43% 10,43%
UNIQA OFE reprezentowany przez UNIQA PTE S.A.

121 288

5,23% 5,23%
Free float - 40,76% 40,76%

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.317.655,00 zł. i dzieli się na 2.317.655,00 akcji serii A. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

SKUP AKCJI WŁASNYCH

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki. Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r. Na dzień 23.07.2020 r. K2 Holding S.A. posiada bezpośrednio 166.027 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 6,68% kapitału zakładowego i dające prawo do blisko 6,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 6,68% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł w drodze uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 25 września 2020 r.

Na dzień 17.09.2020 r. K2 Holding S.A. posiadała bezpośrednio 1350 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 0,06% kapitału zakładowego i dających prawo do blisko 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 0,06% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655,00 zł, tj. o kwotę 1350 zł w drodze uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 13 września 2021 r.