Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIAT (STAN NA 13.09.2021)

 

AKCJONARIAT (STAN NA 13.09.2021)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

IPO UNIPESSOAL LDA

468 500

20,21%* 20,21%*
Janusz Żebrowski 405 739 17,50%* 17,50%*
FRAM FIZ reprezentowany
przez AgioFunds TFI S.A.

241 769

10,43%* 10,43%*
Piotr Dzięciołowski *

123 000

5,31%* 5,31%*
UNIQA OFE reprezentowany przez UNIQA PTE S.A.

121 288

5,23%* 5,23%*
Free float - 41,32% 41,32%

* Dane po obniżeniu kapitału zakładowego K2 Holding S.A. z kwoty 2.319.005 do kwoty 2.317.655 zł. w wyniku umorzenia 1350 akcji własnych, które zarejestrowane zostało przez Sąd w dniu 13.09.2021 r.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.317.655,00 zł. i dzieli się na 2.317.655,00 akcji serii A. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

SKUP AKCJI WŁASNYCH

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki. Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r. Na dzień 23.07.2020 r. K2 Holding S.A. posiada bezpośrednio 166.027 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 6,68% kapitału zakładowego i dające prawo do blisko 6,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 6,68% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł w drodze uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 25 września 2020 r.

Na dzień 17.09.2020 r. K2 Holding S.A. posiadała bezpośrednio 1350 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 0,06% kapitału zakładowego i dających prawo do blisko 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 0,06% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655,00 zł, tj. o kwotę 1350 zł w drodze uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 13 września 2021 r.