Struktura Akcjonariatu

   Akcjonariat (stan na 28.09.2018)

 

   Akcjonariat (stan na 28.09.2018)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

Janusz Żebrowski 429 373   17,28% 17,28%
AGS A/S 418 500    16,84% 16,84%
Free float 65,88% 65,88%
   
  

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I459.032

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.


SKUP AKCJI WŁASNYCH

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Internet S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.
Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r.
Na dzień 12 października 2018 r. K2 Inernet S.A. posiadała bezpośrednio 47.763 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 1,9% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 1,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 1,9% ogólnej liczby głosów.