Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat (stan na 03.10.2019)

 

Akcjonariat (stan na 03.10.2019)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

Janusz Żebrowski 451 373* 18,16% 18,16%
AGS A/S

418 500

16,84% 16,84%
FRAM FIZ reprezentowany
przez AgioFunds TFI S.A.

235 642

9,48% 9,48%
Free float - 55,52% 55,52%

*Dane na podstawie listy uprawnionych do udziału w ZWZ w dniu 18.06.2019r. i powiadomienia z dnia 29.07.2019 r. oraz 3.10.2019 r.
 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I459.032

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

 

SKUP AKCJI WŁASNYCH

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Internet S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.
Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r.
Na dzień 14 lutego 2020 r. K2 Internet S.A. posiadała bezpośrednio 132 038 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 5,31% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 5,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 5,31% ogólnej liczby głosów.