Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 • 2021-06-15

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 HOLDING S.A. W DNIU 15 CZERWCA 2021 R.

 • 2021-05-19

  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 HOLDING S.A. NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2020 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2020;
   2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020;
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2020 r.;
   4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2020 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2020 r.”);
   5. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2019 oraz 2020 roku.
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2020.
  7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2020 r.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2020 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.317.655 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2019 oraz 2020 roku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
  17. Zamknięcie obrad.
 • 2021-01-29

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 20 maja 2021 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 23 listopada 2021 r.

 • 2020-08-20

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 20 sierpnia 2020 R.

 • 2020-07-24

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2019;
   2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019;
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2019 r.;
   4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2019 r.”)
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2019.
  7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2019 r.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.
  18. Zamknięcie obrad.
 • 2020-01-15

  Okresy zamknięte w 2020 r.

  W 2020 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):
  04.03.- 03.04.2020 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
  21.04.- 21.05.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
  28.07.- 27.08.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
  20.10.- 19.11.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.

 • 2020-01-15

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r. – 21 maja 2020 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. – 27 sierpnia 2020 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r. – 19 listopada 2019 r.

 • 2019-05-22

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2019 R.

 • 2019-05-22

  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2019 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2018;
   2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018;
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2018 r.;
   4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2018 r.”)
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2018.
  7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2018 r.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie obrad.
 • 2019-05-02

  Okresy zamknięte w 2019 r.

  W 2019 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):

  26.02.- 28.03.2019 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
  23.04.- 23.05.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.
  30.07.- 29.08.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
  20.10.- 19.11.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.
 • 2019-01-18

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 23 maja 2019 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za 2019 r. – 29 sierpnia 2019 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 19 listopada 2018 r.
 • 2018-06-12

  ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2018 R. – TRANSMISJA OBRAD

  Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca b.r. o godzinie 11:00.

  Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem: http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html

 • 2018-05-23

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2018 R.

 • 2018-05-23

  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2017;
   2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017;
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2017 r.;
   4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2017 r.”)
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2017.
  7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2017 r.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 r. na wypłatę dywidendy; oraz przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie obrad.
 • NWZ K2 Holding S.A. W DNIU 7 LUTY 2018 R. – TRANSMISJA OBRAD

  Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego b.r. o godzinie 10:00.

  Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem: http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html

 • 2018-01-11

  PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ K2 Holding S.A. W DNIU 7 LUTY 2018 R.

 • 2018-01-11

  ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 7 LUTY 2018 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
 • 2018-01-08

  Okresy zamknięte w 2018 r.

  W 2018 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):

  20.02.- 22.03.2018 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
  22.04.- 22.05.2018 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.
  31.07.- 30.08.2018 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
  17.10.- 15.11.2018 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.

 • 2018-01-08

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 22 maja 2018 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.
  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. – 15 listopada 2018 r.

 • 2017-06-20

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2017 R.

 • 2017-05-26

  ZAPIS CZATU: Wyniki Grupy Kapitałowej K2 Holding za 1 kw. 2017 r. oraz plany na bieżący rok.

  W dniu dzisiejszym odbył się czat inwestorski z Prezesem Zarządu Tomaszem Tomczykiem, poświęcony Grupie Kapitałowej K2 Holding, wynikom za 1 kw. 2017 r. oraz planom na rok 2017.
  W czacie wzięło udział ponad 200 uczestników.

  Zapis czatu dostępny jest pod poniższym linkiem:
  https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/20170526/k2-internet-tomasz-tomczyk-wyniki

  Zachęcamy do zapoznania się z rozmową.

 • 2017-05-24

  ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2017 R. – TRANSMISJA OBRAD

  Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca b.r. o godzinie 10:00.

  Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem: http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html

 • 2017-05-24

  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2016;
   2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016;
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2016 r.;
   4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2016 r.”)
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2016.
  7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2016 r.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2016 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  16. Zamknięcie obrad.
 • CZAT INWESTORSKI: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 Holding ZA 2016 R. ORAZ PLANY NA ROK 2017: 26 MAJ 2017 R.

  W Imieniu Zarządu K2 Holding S.A. serdecznie Państwa zapraszam na czat inwestorski z Prezesem Zarządu - Tomaszem Tomczykiem, poświęcony Grupie K2 Holding, wynikom za 1 kwartał br. oraz planom na rok 2017.

  Czat rozpocznie się o godz. 11:00 w piątek 26.05.2017 r.
  Wszystkie pytania na temat Grupy K2 Holding, wyników za 1 kwartał br., planów na 2017 r., możecie zadawać Państwo już teraz za pośrednictwem strony internetowej Strefy Inwestorów, poniżej link: https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20170519/k2-in

  Informujemy, że czat dostępny jest również w wersji mobilnej.

 • 2017-01-31

  Okresy zamknięte w 2017 r.

  W 2017 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki):

  19.02.- 21.03.2017 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
  16.04.- 16.05.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.
  01.08.- 31.08.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
  16.10.- 15.11.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r.

 • 2017-01-31

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 16 maja 2017 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 15 listopada 2017 r.

 • 2016-06-13

  ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2016 R. – TRANSMISJA OBRAD

  Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca b.r. o godzinie 11:00.

  Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:

  http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html

   

 • 2016-05-25

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ K2 Holding S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2016 R.

 • 2016-05-25

  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 R.

  Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1. jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2015;
   2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2015;
   3. sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;
   4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding w roku 2015;
   5. sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2015 r.")
  6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2015. 
  7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2015. 
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015. 
  10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2015 r. 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 
  13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  15. Zamknięcie obrad. 
 • 2016-04-06

  ZAPIS CZATU: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 Holding ZA 2015 R. ORAZ PLANY NA ROK 2016.

  W dniu dzisiejszym odbył się czat inwestorski z Prezesem Zarządu Tomaszem Tomczykiem, poświęcony Grupie Kapitałowej K2 Holding, sytuacji finansowej, wyzwaniom na 2016 r, ekspansji zagranicznej Oktawave oraz trendom na rynku chmury obliczeniowej.
   W czacie wzięło udział ponad 350 użytkowników.

  Zapis czatu dostępny jest pod poniższym linkiem:
  https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/czat-z-prezesem-k2-internet-tomaszem-tomczykiem

  Zachęcamy do zapoznania się z rozmową.

 • 2016-04-01

  RAPORT ANALITYCZNY VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. POŚWIĘCONY K2 Holding

  W dniu dzisiejszym Dom Maklerski Vestor opublikował raport analityczny na temat K2, w którym analitycy ustalili cenę docelową akcji K2 Holding na 29,2 zł.
  Więcej informacji w raporcie zamieszczonym pod poniższym linkiem:
  http://www.k2.pl/inwestorzy/gielda/raporty_analityczne.html

 • 2016-03-30

  CZAT INWESTORSKI: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 Holding ZA 2015 R. ORAZ PLANY NA ROK 2016: 6 KWIETNIA 2016 R.

  Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Prezesem Zarządu - Tomaszem Tomczykiem 6 kwietnia o godz.11:00.
  Pytania odwołujące się do Grupy K2 Holding, sytuacji finansowej, wyzwań na 2016 r., planów ekspansji zagranicznej Oktawave oraz trendów na rynku chmury obliczeniowej możecie zadawać Państwo już teraz za pośrednictwem strony internetowej Strefy Inwestorów.
  Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
   https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20160330/czat-z-tomaszem-tomczykiem-prezesem-k2-internet
  Informujemy, że czat dostępny jest również w wersji mobilnej.

 • 2016-03-23

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ WYNIKOWĄ W DNIU 5 KWIETNIA 2016 R.

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję, która odbędzie się we wtorek 5 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 44A (7 piętro).
  Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostaną:
  • wyniki finansowe Grupy za 2015r. oraz perspektywy na rok 2016,
  • rozwój i plany ekspansji spółki Oktawave, która działa w obszarze usług cloud computingu.
  Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail emilia.gajzler@k2.pl

 • 2016-01-12

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 21 marca 2016 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2015 r. – 21 marca 2016 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

 • 2016-01-12

  Okresy zamknięte w 2016 r.

  W 2016 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):

  21.01.- 21.03.2016 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
  02.05.- 16.05.2016 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 r.
  01.08.- 31.08.2016 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.
  15.10.- 14.11.2016 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 • 2015-09-07

  Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów w dniu 03.09.2015 r.

  Zarząd Spółki K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na NWZ Spółki (NWZ), które odbyło się dnia 3 września 2015 r. przy liczbie głosów 481 319, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący.

  1. IPOPEMA 30 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH posiadał 248 500 akcji spółki, z których przysługiwało 248 500 głosów, co stanowiło 51,63% głosów na tym NWZ i odpowiadało 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. BOŻENA I ANDRZEJ KOSIŃSCY posiadali 105 000 akcji spółki, z których przysługiwało 105 000 głosów, co stanowiło 21,81% głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,22% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. TOMASZ TOMCZYK posiadał 105 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 105 000 głosów, co stanowiło 21,81% głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,22% ogólnej liczby głosów.
  1. 2015-09-03

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

   W związku z rezygnacją Pana Jensa Spyrki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 sierpnia 2015 r. oraz rezygnacją Pana Roberta Fijołka z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. uchwałą nr 3 z dnia 3 września 2015 r. powołało Pana Tomasza Wołynko w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałą nr 4 z dnia 3 września 2015 r. Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

  2. 2015-09-03

   Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Holding S.A. w dniu 03.09.2015 r.

  3. 2015-08-06

   Projekty uchwał na NWZ K2 Holding S.A. zwołane na 03.09.2015 r.

  4. 2015-08-06

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 03.09.2015 r.

   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki zwołał na dzień 3 września 2015 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   6. Zamknięcie obrad.
  5. 2015-06-24

   Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.

   Zarząd Spółki K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 16 czerwca 2015 roku, przy liczbie głosów 1.120.360, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

   1. BMP MEDIA INVESTORS AG posiadała 367.312 akcji Spółki, z których przysługiwało 367.312 głosów, co stanowiło 32,78% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 14.78 ogólnej liczby głosów w Spółce.
   2. JANUSZ ŻEBROWSKI  wraz z osobą blisko związaną posiadał 318.346 akcji Spółki z których przysługiwało 318.346 głosów, co stanowiło 28,41% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 12,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   3. BOŻENA I ANDRZEJ KOSIŃSCY posiadali 165.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 165.000 głosów, co stanowiło 14.72% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 12,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   4. FUNDUSZE zarządzane przez OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. posiadały 119.227 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.227 głosów, co stanowiło 10,64% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,80 ogólnej liczby głosów w Spółce.
   5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 95.000 akcji spółki, z których przysługiwało 95.000 głosów, co stanowiło 8,48% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,82% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
  6. 2015-06-16

   Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Holding S.A. w dniu 16.06.2015 r.

  7. 2015-05-19

   Projekty uchwał na ZWZ K2 Holding S.A. zwołane na 16.06.2015 r.

  8. 2015-05-19

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 16 czerwca 2015 r.

   Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    1.  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
    2. nbsp;skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
    3.  sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.
    4.  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding w 2014 r.
    5.  sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding w 2014 r. i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
   6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
   7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
   8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.
   9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding w 2014 r.
   10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
   11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia  jej na wypłatę dywidendy.
   15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
   16. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
   17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
   19. Zamknięcie obrad.
  9. 2015-03-31

   Zapis czatu inwestorskiego: Wyniki Grupy Kapitałowej K2 Holding za 2014 r. oraz plany rozwoju Oktawave

   Dziękujemy za udział w rozmowie z Prezesem Zarządu Tomaszem Tomczykiem.

   Poniżej link do zapisu ze spotkania, który zawiera również odpowiedzi na pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć w trakcie czatu:

   http://www.sii.org.pl/8781/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-wyniki-grupy-kapitalowej-k2-internet-za-2014r-oraz-plany-rozwoju-oktawave.html#ak8781

   Zachęcamy do zapoznania się z rozmową.

  10. 2015-03-26

   Czat inwestorski: Wyniki Grupy Kapitałowej K2 Holding za 2014r. oraz plany rozwoju Oktawave -31.03.2015 r.

   Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Prezesem Zarządu - Tomaszem Tomczykiem 31.03.2015 r o godz.11:00. Pytania odwołujące się do opublikowanych wyników za rok 2014  jak i planów na 2015 r. możecie Państwo wysyłać już teraz oraz w trakcie czatu za pośrednictwem serwisu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

   http://www.sii.org.pl/8781/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-wyniki-grupy-kapitalowej-k2-internet-za-2014r-oraz-plany-rozwoju-oktawave.html#ak8781.

  11. 2015-03-04

   Spotkanie z inwestorami po publikacji wyników za 2014 – 25.03.2015

   W imieniu Zarządu K2 Holding serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące rok 2014 oraz przedstawiające plany na 2015.

   Środa, 25 marca 2015 r., godz. 10:00
   ul. Domaniewska 44A, Warszawa

   R.S.V.P. emilia.gajzler@k2.pl

  12. 2016-07-03

   OKRESY ZAMKNIĘTE W 2015 R.

   W 2015 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):
   23.01.- 23.03.2015 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
   01.05.- 15.05.2015 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 r.
   31.07.- 31.08.2015 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
   30.10.- 13.11.2015 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

  13. 2015-01-09

   TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R.

   Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

  14. 2014-06-18

   AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA ZWZ W DNIU 17 CZERWCA 2014 R.

   Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 17 czerwca 2014 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

   1. BMP MEDIA INVESTORS AG posiadała 367.312 akcji Spółki, z których przysługiwało 367.312 głosów, co stanowiło 37,34% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 14,78% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. JANUSZ ŻEBROWSKI posiadał 256.173 akcji Spółki, z których przysługiwało 256.173 głosów, co stanowiło 26,04% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 10,31% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. BOŻENA I ANDRZEJ KOSIŃSCY posiadali 141.479 akcji Spółki, z których przysługiwało 141.479 głosów, co stanowiło 14,38% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  15. 2014-06-17

   ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ K2 Holding S.A.

   W dniu 17 czerwca 2014 r., w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Roberta Rządcy – Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Zbaraskiego -Członka Rady Nadzorczej jak i wraz z odwołaniem przez ZWZ K2 Holding S.A. Pana Tomasza Józefackiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powzięto uchwały nr 20,21 i 23, powołujące Panów:, Roberta Fijołka, Janusza Żebrowskiego i ponownie Piotra Zbaraskiego w skład Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

  16. 2014-06-17

   UCHWAŁY ZWZ PODJĘTE W DNIU 17 CZERWCA 2014 R.

  17. 2014-05-21

   PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 17 CZERWCA 2014 R.

  18. 2014-05-21

   ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA K2 Holding S.A. NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2014 R.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki zwołał na dzień 17 czerwca 2014 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
    b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
    c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
    d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2013 r.
    e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
    i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
   6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
   7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
   8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
   9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2013 r.
   10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 
   11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
   13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. 
   14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu K2 Holding S.A..
   16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
   17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 
   19. Zamknięcie obrad.
  19. 2014-01-20

   TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 R.

   Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 21 marca 2014 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2013 r. – 21 marca 2014 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – 29 sierpnia 2014 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

  20. 2014-02-20

   OKRESY ZAMKNIĘTE W 2014 R.

   W 2014 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):
   21.01.- 21.03.2014 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
   01.05.- 15.05.2014 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r.
   29.07.- 29.08.2014 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.
   31.10.- 14.11.2014 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

  21. 2013-11-19

   TOMASZ TOMCZYK NOWYM PREZESEM ZARZĄDU K2

   W dniu 18 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki K2 Holding SA podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza Tomczyka na stanowisko Prezesa Zarządu. Tomczyk od 10 lat pracuje w Zarządzie K2, przez ostatnie 6 lat obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

   Tomasz Tomczyk jest związany z K2 od grudnia 2002 roku. Obecnie zarządza agencją interaktywną funkcjonującą w ramach Grupy, współtworząc strategię rozwoju całej firmy. Odpowiada za rozwój kluczowych relacji z klientami.

   Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1999-2000 prowadził własną agencję interaktywną. Wcześniej, jak przystało na urodzonego przedsiębiorcę, zdążył zrealizować z sukcesem i sprzedać dochodowe przedsięwzięcie internetowe.

   W 2000 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a później Prezesa Zarządu, odpowiedzialnego za stworzenie od podstaw i rozwój polskiego oddziału niemieckiej sieciowej agencji interaktywnej Concept! (część Ogilvy Interactive). Wycofanie się niemieckiego inwestora z Polski przyspieszyło decyzję o przejściu do K2, wraz z zespołem i Klientami w 2002 roku. Tomasz Tomczyk został tym samym udziałowcem Spółki i członkiem 3-osobowego kierownictwa firmy (z Michałem Lachem i Januszem Żebrowskim) odpowiadając za dział obsługi klienta, relacje z kluczowymi klientami oraz nowy biznes.

   Od listopada 2003 roku był członkiem Zarządu Spółki, a od sierpnia 2006 roku Wiceprezesem Zarządu. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu K2 wspierając rozwój relacji firmy z nowymi i istniejącymi klientami i kształtując politykę zatrudnienia i budowania zespołu obsługi klienta. Dodatkowo jest autorem koncepcji biznesowych i bierze czynny udział i rozwijaniu najważniejszych wewnętrznych systemów wspierających funkcjonowanie Spółki.

  22. 2013-11-05

   Zmiany w Zarządzie K2

   W dniu 31 października br. Janusz Żebrowski zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Grupy K2 Holding. Aktualny Zarząd w składzie: Łukasz Lewandowski, Rafał Ciszewski i Tomasz Tomczyk, przejął obowiązki Janusza Żebrowskiego i powierzył Tomaszowi Tomczykowi, rolę p.o. Prezesa Zarządu. Decyzja dotycząca powołania nowego Prezesa zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki do końca bieżącego roku.

  23. 2013-09-26

   W DNIU 26 WRZEŚNIA W SIEDZIBIE K2 PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ 44A ODBYŁ SIĘ DZIEŃ OTWARTY DLA INWESTORÓW

   Spotkanie poprowadził Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Holding S.A., który zaprezentował strategię działalności oraz plany Spółki na najbliższy czas.

  24. 2013-03-20

   W siedzibie K2 przy ul. Domaniewskiej 44a odbyło się spotkanie z inwestorami oraz prasą dotyczące wyników finansowych Spółki za 2012 r.

   W siedzibie K2 przy ul. Domaniewskiej 44a odbyło się spotkanie z inwestorami oraz prasą dotyczące wyników finansowych Spółki za 2012 r.

  25. 2013-02-13

   W siedzibie K2 przy ul. Domaniewskiej 44a odbyło się spotkanie prasowe dotyczące wyników finansowych oraz planów na przyszłość serwisu Audioteka.

   W siedzibie K2 przy ul. Domaniewskiej 44a odbyło się spotkanie prasowe dotyczące wyników finansowych oraz planów na przyszłość serwisu Audioteka.

  26. 2013-01-20

   Okresy zamknięte w 2013 r. – 2013-01-20

   W 2013 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):

   20.01.- 20.03.2013 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego
   za 2012 r.

   01.05.- 15.05.2013 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

   30.07.- 30.08.2013 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 r.

   31.10.- 14.11.2013 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.

  27. 2012-12-12

   Ustalenie nowego Zarządu K2 Holding S.A.

   Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2013 r. do składu Zarządu Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Pana Łukasza Lewandowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Rafała Ciszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła tym samym czteroosobowy Zarząd Spółki działający od 1 stycznia 2013 r. w następującym składzie:
   - Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu
   - Tomasz Tomczyk – Wiceprezes Zarządu
   - Łukasz Lewandowski – Wiceprezes Zarządu
   - Rafał Ciszewski – Wiceprezes Zarządu

  28. 2012-08-16

   Podwyższenie kapitału zakładowego K2 Holding S.A.

   Dnia 16 sierpnia doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 459.032,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 2.485.032,00 zł  i dzieli się na 2.485.032 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda.
   Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji na rachunkach inwestorów w dniu 16 sierpnia 2012 roku 459.032 akcji serii I na okaziciela wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie Uchwały 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding SA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
   Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.09 2012 r., o wpisie podwyższonego kapitału zakładowego Spółka otrzymała 01.10.2012 r.

  29. 2012-07-27

   Wpisanie zmian Statutu K2 Holding SA do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

   Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego dokonano wpisu zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r. (uchwały nr 26 i nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

  30. 2012-07-27

   Zmiana daty publikacji raportu okresowego K2 Holding S.A. za I półrocze 2012 roku.

   Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2012 r., którego termin publikacji pierwotnie został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2012 r. (RB nr 2/2012 z dnia 11.01.2012 r.), zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2012 r.

  31. 2012-07-03

   Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 r.

   Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 28 czerwca 2012 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący i zmieniał się z uwagi na przybycie w trakcie Zgromadzenia kolejnych akcjonariuszy:
   a) przy liczbie głosów 712.303, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, był następujący:
   1. ARKA PRESTIZ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIZ AKCJI POLSKICH posiadał 49.979 akcji Spółki, z których przysługiwało 49.979 głosów, co stanowiło 7,02% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,47% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY posiadał 43.728 akcji Spółki, z których przysługiwało 43.728 głosów, co stanowiło 6,14% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,16% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 30,78% głosów na tym ZWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   4. CREDIT AGRICOLE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 72.062 akcji Spółki, z których przysługiwało 72.062 głosów, co stanowiło 10,12% głosów na tym ZWZ i odpowiada 3,56% ogólnej liczby głosów w Spółce
   5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 90.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 90.000 głosów, co stanowiło 12,64% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,44% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   6. SŁAWOMIR GAJEWSKI posiadał 99.853 akcji Spółki, z których przysługiwało 99.853 głosów, co stanowiło 14.02% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   7. ANDRZEJ KOSIŃSKI/BOŻENA KOSIŃSKA posiadał 89.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 89.000 głosów, co stanowiło 12,49% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,39% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   8. ARTUR PIĄTEK posiadał 48.401 akcji Spółki, z których przysługiwało 48.401 głosów, co stanowiło 6,79% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,39% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   b) przy liczbie głosów 752.303, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, był następujący:
   1. ARKA PRESTIZ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIZ AKCJI POLSKICH posiadał 49.979 akcji Spółki, z których przysługiwało 49.979 głosów, co stanowiło 6,64% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,47% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY posiadał 43.728 akcji Spółki, z których przysługiwało 43.728 głosów, co stanowiło 5,81% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,16% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 29,15% głosów na tym ZWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   4. CREDIT AGRICOLE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 72.062 akcji Spółki, z których przysługiwało 72.062 głosów, co stanowiło 9,58% głosów na tym ZWZ i odpowiada 3,56% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 90.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 90.000 głosów, co stanowiło 11,96% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,44% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   6. SŁAWOMIR GAJEWSKI posiadał 99.853 akcji Spółki, z których przysługiwało 99.853 głosów, co stanowiło 13,27% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   7. ANDRZEJ KOSIŃSKI/BOŻENA KOSIŃSKA posiadał 89.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 89.000 głosów, co stanowiło 11,83% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,39% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   8. ARTUR PIĄTEK posiadał 48.401 akcji Spółki, z których przysługiwało 48.401 głosów, co stanowiło 6,43% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,39% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  32. 2012-06-28

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

   W dniu 28 czerwca 2012 r., w związku z rezygnacjami Panów: Macieja Matusiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Krzysztofa Nowińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, przekazanymi na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r. powzięto uchwały nr 19 i 20, powołujące Panów: Tomasza Józefackiego oraz Pana Andrzeja Kosińskiego w skład Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

  33. 2012-06-28

   Uchwały ZWZ podjęte w dniu 28 czerwca 2012 r.

  34. 2012-05-31

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
   b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011. r.;
   c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
   d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
   e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011
   6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
   7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
   8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
   9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
   10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
   11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
   13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
   14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
   15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S. A. w celu ich umorzenia.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego kierowanego do Członków Zarządu oraz Kluczowych Pracowników Spółki.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 w związku z przyjęciem uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.
   21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Holding S.A.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
   23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
   24. Zamknięcie obrad.

  35. 2012-05-31

   Projekty uchwał na ZWZ 28 czerwca 2012 r.

  36. 2013-01-15

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

   Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – 20 marca 2013 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2012 r. – 20 marca 2013 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

  37. 2012-01-11

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

   Skonsolidowany raport roczny za 2011 r. – 19 marca 2012 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2011 r. – 19 marca 2012 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – 14 maja 2012 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 30 sierpnia 2012 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

  38. 2011-04-20

   Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 19.04.2011 r.

   Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 19 kwietnia 2011 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
   1. ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO posiadał 60.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 60.000 głosów, co stanowiło 7,08% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,96% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. LUKAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 70.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 70.000 głosów, co stanowiło 8,26% głosów na tym ZWZ i odpowiada 3,46% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 25,86% głosów na tym ZWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   4. BMP MEDIA INVESTORS AG & Co KGaA posiadała 366.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 366.000 głosów, co stanowiło 43,17% głosów na tym ZWZ i odpowiada 18,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 87.815 akcji Spółki, z których przysługiwało 87.815 głosów, co stanowiło 10,36% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  39. 2011-04-19

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

   W dniu 19 kwietnia 2011 r., w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Sykulskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej: Panu Robertowi Rządcy i Panu Markowi Borzestowskiemu, w wyniku czego konieczne było uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby określonej w § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. powzięło uchwały nr 9, 10 i 11, powołując Pana Roberta Rządcę, Pana Krzysztofa Nowińskiego oraz Pana Piotra Zbaraskiego do składu Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

  40. 2011-04-19

   Uchwała ZWZ K2 Holding S.A. o wypłacie dywidendy.

   W dniu 19 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
   Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.052.000,00 zł.
   Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2 zł. (dwa złote)
   Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.026.000 akcji.
   Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2011 r.
   Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 czerwca 2011 r.

  41. 2011-04-19

   Uchwały ZWZ podjęte w dniu 19 kwietnia 2011 r.

  42. 2011-03-23

   Projekty uchwał na ZWZ 19 kwietnia 2011 r.

  43. 2011-03-23

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 19 kwietnia 2011 r.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna Zarząd Spółki, zwołał na dzień 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
   6. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
   7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.
   8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2010 r.
   9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
   10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty 1.340.074,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
   12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.
   14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.
   15. Zamknięcie obrad.

  44. 2011-02-23

   Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % głosów na NWZ w dniu 22.02.2011 r.

   Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 22 lutego 2011 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

   1. ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO posiadał 65.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 65.000 głosów, co stanowiło 7,13% głosów na tym NWZ i odpowiada 3.20% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. LUKAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 80.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 80.000 głosów, co stanowiło 8,78% głosów na tym NWZ i odpowiada 3,94% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 24,08% głosów na tym NWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   4. QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS SELEKTYWNY posiadał 100.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 100.000 głosów, co stanowiło 10,98% głosów na tym NWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   5. QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY posiadał 55.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 55.000 głosów, co stanowiło 6,04% głosów na tym NWZ i odpowiada 2,71% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   6. BMP MEDIA INVESTORS AG & Co KGaA posiadała 366.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 366.000 głosów, co stanowiło 40,19% głosów na tym NWZ i odpowiada 18,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  45. 2011-02-22

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. – powołanie Członka RN.

   W dniu 22 lutego 2011 r., w związku z rezygnacją Pana Pawła Sanowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. („Spółka”), w wyniku czego konieczne było uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby określonej w § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. powzięło uchwałę nr 3, powołując Pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej.

  46. 2011-02-22

   Uchwały NWZ podjęte w dniu 22 lutego 2011 r.

  47. 2011-01-26

   Projekty uchwał na NWZ 22 lutego 2011 r.

  48. 2011-01-26

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna na dzień 22 lutego 2011 r.

   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 22 lutego 2011 r. o godz. 12.30 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
   Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
   9. Zamknięcie obrad.

  49. 2011-01-10

   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:
   Skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. – 30 sierpnia 2011 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.

  50. 2010-12-17

   Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.

   Zarząd K2 Holding S.A. poinformował, iż w dniu 16 grudnia 2010 roku wpłynęła, za pośrednictwem poczty e-mail, rezygnacja Pana Pawła Sanowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

  51. 2010-11-05

   Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 r.

   Zarząd K2 Holding S.A. informuje, iż przesunięty zostaje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku z dnia 10 listopada 2010 roku na dzień 14 listopada 2010 roku.

  52. 2010-08-02

   Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.

   Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.07.2010 r. nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 2.026.000 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.026.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.(słownie: jeden złoty) każda, w tym:
   • 30 000 akcji serii A,
   • 277 530 akcji serii B,
   • 870 000 akcji serii C,
   • 60 000 akcji serii D,
   • 219 537 akcji serii E,
   • 92 940 akcji serii F,
   • 145 993 akcji serii G,
   • 330 000 akcji serii H

   Ogólna liczba głosów wynikająca z powyższych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2.026.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy) głosów.

  53. 2010-04-26

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

   W dniu 26 kwietnia 2010 r., w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem, wraz z odbyciem ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok,  mandatu trzem członkom Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Lach, Jensowi Spyrka i Andrzejowi Sykulskiemu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. powzięło uchwały nr 9 i 10, powołujące Pana Pawła Sanowskiego i Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej Spółki powołano również Pana Jensa Spyrka – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - na podstawie § 12 ust. 3 (a) Statutu Spółki poprzez bezpośrednie powołanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza K2 Holding S.A. – spółkę bmp Media Investors AG & Co. KGaA.

  54. 2010-04-26

   Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % głosów na ZWZA.

   Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 26 kwietnia 2010 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
   1. Michał Lach posiadał 211.241 akcji Spółki, z których przysługiwało 211.241 głosów, co stanowiło 33,50% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 10,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   2. Janusz Żebrowski posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 34,78% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 10,80% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   3. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny posiadał 100.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 100.000 głosów, co stanowiło 15,87% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   4. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny posiadał 49.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 49.000 głosów, co stanowiło 7,77% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 2,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
   5. Artur Piątek posiadał 50.958 akcji Spółki, z których przysługiwało 50.958 głosów, co stanowiło 8,08% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 2,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  55. 2010-04-26

   Uchwały ZWZA z dnia 26 kwietnia 2010 r.

  56. 2010-03-30

   Projekty uchwał na ZWZA 26 kwietnia 2010 r.

  57. 2010-03-30

   Zwołanie ZWZA na dzień 26 kwietnia 2010 r.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
   Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Holding S.A.
   6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A.
   7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
   8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2009 r.
   9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
   10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
   12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki uchwałą nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
   16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.
   17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki K2 Holding S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh.
   20. Zamknięcie obrad.

  58. 2010-03-23

   Uchwała Zarządu o umorzeniu akcji własnych.

   W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd K2 Holding S.A., działając na podstawie art. 363 § 5 ksh, z uwagi na to, iż 4.000 (cztery tysiące) akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, nabytych przez Spółkę na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. i przeznaczonych następnie do sprzedaży ich pracownikom (Akcje), nie zostało zbyte, podjął uchwałę nr 2/3/2010 w sprawie umorzenia w/w 4.000 (czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii G, dających 4000 (cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu.
   Cena nabycia Akcji zgodnie z umową nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. wynosiła 1,06 zł za 1 Akcję Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 4.240 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych).
   Umorzenie Akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji z kwoty 2.030.000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 2.026.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), dokonanego w związku z umorzeniem Akcji uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
   Zgodnie z art. 457 § 1 pkt 3 oraz art. 457 § 3 ksh obniżenie kapitału zakładowego Spółki będące skutkiem umorzenia Akcji nastąpi bez przeprowadzania procedury przewidzianej w art. 456 ksh z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki jaka wynika z umorzenia Akcji Spółki.

  59. 2010-01-08

   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
   Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – 19 marca 2010 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2009 r. – 19 marca 2010 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r. – 10 maja 2010 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. – 23 sierpnia 2010 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. – 10 listopada 2010 r.

  60. 2009-05-12

   Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % głosów na ZWZA.

   Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 11 maja 2009 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
   1. Michał Lach łącznie 479.437 głosów, co stanowiło 40,61%
   2. bmp Media Investors AG&Co. KGaA łącznie 475.128 głosów, co stanowiło 40,25%
   3. Janusz Żebrowski łącznie 205.880 głosów, co stanowiło 17,44%

  61. 2009-05-12

   Uchwały ZWZA z dnia 11 maja 2009 r.

  62. 2009-04-27

   Projekty uchwał na ZWZA 11 maja 2009 r.

  63. 2009-04-16

   Zwołanie ZWZA na dzień 11 maja 2009 r.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 11 maja 2009 r. o godz. 17.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
   Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008.
   6. Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
   7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
   8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
   9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
   10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 w 2008 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważniania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
   14. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku.
   15. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku.
   16. Zamknięcie obrad.

  64. 2009-04-06

   Powołanie członków zarządu na nową dwuletnią kadencję.

   Na mocy uchwały 1/2/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanowiła powołać, z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, na kolejną dwuletnią kadencję Zarząd Spółki, który działać będzie w dotychczasowym trzyosobowym składzie:
   Pan Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu
   Pan Tomasz Tomczyk - Wiceprezes Zarządu
   Pan Tymoteusz Chmielewski - Wiceprezes Zarządu

  65. 2009-03-17

   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
   Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 24 kwietnia 2009 r.
   Jednostkowy raport roczny za 2008 r. – 24 kwietnia 2009 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 31 sierpnia 2009 r.
   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r. – 13 listopada 2009 r

  66. 2008-08-08

   Utworzenie spółki pod nazwą system3.pl Sp. z o.o.

   ACR Spółka Akcyjna (jednostka zależna emitenta) podpisała akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą system3.pl Sp. z o. o., o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy spółki system3.pl Sp. z o. o. dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), w całości został opłacony przez ACR S.A. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
   W zakresie działalności system3.pl Sp. z o.o. znalazła się współpraca z podmiotami z branży finansowej na zasadzie pośrednictwa finansowego. Siedzibą system3.pl Sp. z o.o. jest Warszawa.

  67. 2008-07-23

   Informacja o nowym przedsięwzięciu i przystąpieniu do MDPL S p. z o.o.

   Działając zgodnie z Uchwałą RN Spółki nr 5/2/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., Zarząd rozpoczął ostateczną fazę negocjacji związanych z inwestycją w spółkę z przedmiotem działalności - sprzedaż książek on-line w formie nagrań audio (audiobooki). Podpisanie umowy inwestycyjnej zaplanowane na 28 lipca 2008 r. miało miejsce i K2 Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta w 100 %) przystąpiła, jako Wspólnik, do Spółki MDPL Sp. z o.o. obejmując 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów MDPL Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział za kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

   W kolejnych podwyższeniach kapitału Spółki MDPL Sp. z o.o., K2 Sp. z o.o., zgodnie z podpisaną umową, będzie partycypować w taki sposób,  aby struktura udziałowców nie uległa zmianie.

  68. 2008-06-30

   Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA.

   Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 27 czerwca 2008 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

   1. Michał Lach – łącznie 479.437 głosów, co stanowiło 49,64%
   2. bmp AG – łącznie 466.337 głosów, co stanowiło 48,28%

  69. 2008-06-27

   Uchwały ZWZA z dnia 27 czerwca 2008 r.

  70. 2008-06-27

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

   W dniu 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło uchwałę nr 10, na podstawie której Pani Emilia Gajzler i Pan Tomasz Magda zostali odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Mocą uchwały nr 11 ZWZA nowymi członkami organu nadzorującego zostali: Pan Marek Borzestowski i Pan Robert Rządca.

  71. 2008-06-26

   Videokonferencja z inwestorami.

   O godzinie 15.00 w biurze Spółki przy ul. Puławskiej 182 miała miejsce videokonferencja połączona z prezentacją wyników osiągniętych w 2007 roku. Prezentację poprowadził Prezes Zarządu Janusz Żebrowski. Inwestorzy mogli śledzić przebieg konferencji z wcześniej podanego adresu i zadawać pytania.

  72. 2008-06-13

   Projekty uchwał na ZWZA 27 czerwca 2008 r.

  73. 2008-06-06

   Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

   Na mocy Uchwały nr 433/2008 (4 czerwca 2008 r.) Zarządu GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki K2 Holding S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00010” o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda:

   - 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A,
   - 277 530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B,
   - 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
   - 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
   - 219 537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E,
   - 92 940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F,
   - 149 993 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G,
   - 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H

   Akcje Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „K2INTERNT” i oznaczeniem „K2I”
   Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku ostatniego notowania 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki K2 Holding S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00028".

  74. 2008-06-05

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Solidarności 74 A.

   Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
   5. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
   6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007;
   7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007;
   8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
   9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007;
   10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
   12. Przyjęcie uchwały w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz określenie przeznaczenia tych akcji;
   13. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku;
   14. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku;
   15.  Zamknięcie obrad.

  75. 2008-05-20

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego K2 Holding S.A.

   Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego K2 Holding S.A. w drodze emisji akcji serii H. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 1.700.000,00 PLN do kwoty 2.030.000,00 PLN i dzieli się na 2.030.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł.

  76. 2008-04-24

   Debiut K2 Holding SA na GPW.

   Pierwsze uderzenie dzwonka dla Spółki zabrzmiało dnia 24 kwietnia o godz. 9.30 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystości towarzyszyło spotkanie prasowe.

  77. 2008-04-24

   Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii H.

   Na mocy Uchwały nr 301/2008 Zarząd GPW postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 330.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł. każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00028”.

   Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „K2INTERNT-PDA” i oznaczeniem „K2IA”

  78. 2008-04-21

   Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz PDA serii H.

   Na mocy Uchwały nr 297/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie §3 ust. 1 oraz §14 Regulaminu Giełdy, dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda, w tym:

   - 30 000 akcji serii A,
   - 277 530 akcji serii B,
   - 870 000 akcji serii C,
   - 60 000 akcji serii D,
   - 219 537 akcji serii E,
   - 92 940 akcji serii F,
   - 149 993 akcji serii G,
   - 330 000 akcji serii H
   oraz 330 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda.

  79. 2008-04-15

   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2008 r.

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

   1. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
   2. Jednostkowy raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
   3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r. – 15 maja 2008 r.
   4. Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r. – 13 sierpnia 2008 r.
   5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. – 14 listopada 2008 r.
   6. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 29 września 2008 r.

  80. 2008-04-15

   Informacja o przydziale akcji K2 Holding S.A. oferowanych w ramach oferty publicznej.

   W dniu 15 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożyli zapisy bez Zaproszeń, przydzielono 63 523 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcje serii H). Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia, przydzielono 258 523 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane) i 266 477 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcji serii H). Złożone przez Inwestorów zapisy nie zostały zredukowane.

  81. 2008-04-09

   Zapisy na akcje.

   W dniach 9 – 11 kwietnia odbyły się zapisy na akcje Spółki.

  82. 2008-04-08

   Przystąpienie do ESPI.

   8 kwietnia 2008 miało miejsce przystąpienie firmy do ESPI.

  83. 2008-04-04

   Zakończenie budowy Księgi Popytu.

   W wyniku zakończonej budowy Księgi Popytu na akcje spółki, Zarząd K2 Holding S.A. dokonał wstępnego przydziału Akcji Oferowanych i zadecydował o skierowaniu Zaproszeń do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane zainteresowanym Inwestorom.

  84. 2008-03-31

   Początek Roadshow.

   W dniach 31 marca – 3 kwietnia Zarząd Spółki prowadził Roadshow i budowę Księgi Popytu.

  85. 2008-03-26

   Spotkanie prasowe dotyczące publikacji przez K2 Holding SA prospektu emisyjnego.

   26 marca 2008 r. odbyło się spotkanie prasowe dotyczące publikacji przez firmę K2 Holding S.A. prospektu emisyjnego.

  86. 2008-03-25

   Publikacja prospektu emisyjnego K2 Holding SA na stronie WWW.

   Wraz z umieszczonym na stronie Spółki prospektem udostępniono również aneksy do prospektu.

  87. 2008-01-31

   Zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

   Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H.

  88. 2007-05-30

   Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

   W związku z ofertą publiczną i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Wprowadzający: bmp Aktiengesellschaft, Michał Lach i Janusz Żebrowski
   Firma inwestycyjna (oferujący): Dom Maklerski PENETRATOR S.A.