FAQ

 • 1. Jak wygląda struktura Grupy Kapitałowej K2 Internet?

  Grupę Kapitałową K2 Internet tworzy spółka dominująca K2 Internet S.A. oraz osiem spółek zależnych: Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., Good Sp. z o.o., K2 Search Sp. z o.o., Fabrity K2 Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o., K2.pl Sp.  z o.o., K2 TM Sp. z o.o.

  Zobacz szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej K2 Internet >

 • 2. Gdzie można znaleźć informacje na temat poziomu wypłaconej dywidendy?

  Informacje na temat poziomu wypłaconej dywidendy  znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej w zakładce „Giełda”:
  http://www.k2.pl/inwestorzy/gielda/dywidenda.html

   

   

  Operacje na akcjach 
  Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
  2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2 zł

 • 3. Z ilu i z jakich akcji składa się kapitał zakładowy Spółki?

  Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I 459.032

  Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

 • 4. Czy K2 Internet S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozy finansowe?

  Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

 • 5. Jak oznaczone są akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie?

  ISIN: PLK2ITR00010

 • 6. Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka?

  WIG, WIG-Poland, WIG-MEDIA

 • 7. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

  Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
  Jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

 • 8. Jak długo trwa kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej?

  Zarówno kadencja Zarządu jak i Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję, zaś członkowie Rady Nadzorczej na kadencję indywidualną.

 • 9. Kto jest biegłym rewidentem K2 Internet S.A.?

  Biegłym rewidentem K2 Internet S.A. jest CSWP Sp. z o.o. S.k.

 • 10. Czy i kiedy planowana jest kolejna emisja akcji?

  Nie mamy obecnie takich planów.

 • 11. Jakie ryzyko wiąże się z inwestycją w akcje K2 Internet?

  Każdy inwestor giełdowy kupujący akcje jakiejkolwiek notowanej spółki musi zaakceptować ryzyko zmienności notowań akcji wynikające bezpośrednio z działania sił podaży i popytu. K2 Internet  nie ma wpływu na decyzje inwestorów związane z jego akcjami, stąd też wpływ spółki na notowania jej akcji ma jedynie pośredni charakter, mierzony osiąganym przyrostem wartości firmy (np. wzrostem aktywów).

 • 12. CZYNNIKI PRZEMAWIAJĄCE ZA SPRZEDAŻĄ AGENCJI K2 I K2 MEDIA

  Dlaczego firma K2 ubiega się o sprzedaż agencji K2, K2 Media etc. Jakie czynniki za tym przemawiają i na co zostaną przeznaczone ewentualne wpływy za sprzedaż. Czy jest opracowana strategia wykorzystania tych środków czy zostaną przeznaczone na dywidendę?

  Powodów takiej decyzji jest kilka. Jeden z nich to potrzeba rozdzielenia naszego portfela z biznesów, które działają na kompletnie innych rynkach i poddawane są innym siłom. Aktualnie inwestor kupujący akcje K2 musi zaakceptować sezonowość i wahania biznesu mediowego/reklamowego mimo, że być może chciałby zainwestować tylko w OKTAWAVE lub odwrotnie. Drugi z powodów to chęć dalszego rozwoju i dofinansowania OKTAWAVE i jego ekspansji zagranicznej. Jeśli transakcja na segmencie mediowym i agencyjnym dojdzie do skutku, a z przeglądu opcji strategicznych OKTAWAVE wynikną dodatkowe pomysły, możemy zakładać częściową redystrybucję środków z transakcji agencyjnej na inwestycje w segment usług cloud computingu. Na chwilę obecną nie są przyjęte żadne konkretne rozwiązania, w szczególności dotyczące przeznaczenia środków na wypłatę dywidendy.

 • 13. ZESZŁOROCZNA KONCEPCJA

  Jeżeli koncepcja o której mówił prezes Tomczyk pod koniec zeszłego roku (wzrost marży, odejście od oferowania projektów z gwarancją ceny końcowej, otwarcie się na zagranicę - http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25676646,k2-internet-liczy-na-udany-iv-kw-16-w-17-zaklada-spadek-obrotow-i-poprawe-marz-wywiad) wraz z poprawą w pozostałych segmentach zaczyna działać, to dlaczego chcecie dokonać wykoszenia istotnych części tych elementów? Jeżeli robicie to tylko w celu pozyskania dodatkowego kapitału, dlaczego publicznie nie bierzecie pod uwagę upublicznienia OKTAWAVE czy FABRITY?

  Wyniki pierwszego kwartału są dobre, jednak za wcześnie na ocenę, czy nowa „koncepcja” rzeczywiście zaczyna działać, choć wierzymy, ze tak. Jeśli wzrosty utrzymają się w kolejnych kwartałach, będzie można wnioskować. Jednocześnie niesatysfakcjonujące wyniki finansowe lub potrzeba kapitału nie są bezpośrednim powodem do prowadzenia przeglądu opcji strategicznych - przegląd rozpoczęliśmy pod koniec udanego 2015 roku. Proszę zwrócić również uwagę, że sprzedaż agencji i mediów, spowoduje de facto upublicznienie spółek technologicznych OKTAWAVE i FABRITY, które zostaną w portfelu notowanej spółki.

 • 14. INFORMACJA NT. PLANÓW I CELOWOŚCI ROWOJU SPÓŁKI

  Jako właściciel mniejszościowy, uważam że mimo prowadzonych negocjacji, powinniście przekazywać informację nt. planów i celowości rozwoju spółki.

  Staramy się to robić w miarę jak klarują się już konkretne rozwiązania. Zawsze jesteśmy otwarci na pytania od inwestorów. W oczywisty sposób prowadzony przegląd opcji strategicznych nie może wyłączać myślenia o przyszłości w scenariuszu, w którym do transakcji nie dochodzi i musimy myśleć o rozwoju.

 • 15. URUCHOMIENIE FINANSOMIERZA

  Na początku lutego został uruchomiony finansomierz.pl. K2 już miało raz pod sobą taki portal finansowy (fastbanking.pl). Ostatecznie w wyniku prowadzonego zarządzania zamknięto ten portal z odpisami w granicach 1 mln strat. W jakim celu powstał nowy portal? Skoro K2 nie spięło się strategicznie z żadnym partnerem branżowym i nie wydało środków na reklamę tego portalu, jaki był cel stworzenia i jest dalszego funkcjonowania? Jeżeli stworzenie finansomierza.pl miało na celu tylko zaprezentowanie możliwości grupy K2 (taka jak K2bank), to dlaczego nie było takiej informacji w dniu otwarcia portalu?

  Finansomierz nie jest w żadnym stopniu porównywalny do Fastbanking. To platforma uruchomiona przez segment mediowy, która stanowi źródło pozyskiwania klientów dla naszych klientów mediowych. Jako taka nie będzie promowana ani doinwestowywana. Jest narzędziem pracy sektora mediowego. Koszty stworzenia finansomierza były marginalne.

 • 16. NA JAKIM EAPIE JEST ROZWÓJ S3?

  Na jakim etapie jest rozwój / entropia spółki S3? Dlaczego po nietrafionych decyzjach dot. rozwoju sieci spółki S3 i braku osiągnięcia korzyści we współpracy z kluczowym partnerem home.pl, nie doszło do zmiany zarządzającego i zarządzania S3 (od 1,5 roku brak informacji) ?

  Przede wszystkim S3 nie jest spółką. Od zawsze była to marka należąca do segmentu mediowego. Organizacyjnie jest zespołem zajmującym się obsługą małych i średnich klientów w ramach K2 Media. Nie jest to działalność, na której segment mediowy się skupia  jak również w ramach którego realizowane są nowe inwestycje.  Jest uzupełnieniem działalności głównej skupionej na dużych klientach oczekujących wyższej jakości i płacących wyższe stawki. Wynikowo S3 jest na ta chwile neutralne dla segmentu mediowego, nie raportujemy tego biznesu osobno ponieważ jego skala tego nie wymaga.