Otoczenie rynkowe

Grupa K2 działa na perspektywicznych rynkach technologii informatycznych, przetwarzania danych w chmurze, internetowych usług reklamowych oraz produktów cyfrowych opartych o nowe technologie. Wartość rynku reklamowego w Polsce w 2020, w roku dotkniętym pandemią, wyniosła 9 mld zł, co oznacza spadek o 8,6%. Był to pierwszy spadek od 2013 roku1. Zenith przewiduje, że w 2021 roku wydatki reklamowe powrócą do poziomu z roku 2019 zarówno w regionie Azji i Pacyfiku, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Sprawne opanowanie pandemii COVID-19 na wielu rynkach Azji i Pacyfiku ograniczyło szkody gospodarcze i przygotowało region na szybką odbudowę w 2021 roku2.

Spadki zanotowały wszystkie media z wyjątkiem internetu, który jest głównym obszarem działalności Grupy K2. Reklama online wygenerowała w ubiegłym roku wpływy większe o 4,6%. Najsłab szymi miesiącami, ze spadkami o ponad 30% były kwiecień i maj – efekty lockdownu, kryzysu oraz niepewności związanej z COVID-193.

Najsilniejszy wpływ na kondycję rynku reklamy online mają globalni gracze, do których należą Google i Facebook. Google ma prawie 75 proc. udziału w rynku wyszukiwarek, użytkownicy korzystają z niej 3,5 miliarda razy, co oznacza, że co sekundę do tego gracza spływa 2,5 miliona zapytań. Reklama w Google, zwłaszcza dla firm z sektora e-commerce, to podstawowa ścieżka dotarcia do konsumenta4. Grupa K2 współpracuje z Google i Facebook, i jest partnerem wielu programów prowadzonych przez tych globalnych dostawców.

Trendem sprzyjającym dla spółek Grupy K2 był również wyraźny wzrost sprzedaży internetowej. Według estymacji własnych Grupy K2 Holding, wzrost ten wyniósł w Polsce 50%. Wśród klientów Grupy K2 są istotni Klienci z obszaru e-commerce co pomogło w okresie pandemii – wyraźnie zwiększyło się zapotrzebowanie na wsparcie i usługi w tym zakresie, a decyzje zwiększające kwoty budżetów marketingowych zapadały szybciej. Ten trend stworzył solidną podstawę do dalszego rozwoju kompetencji e-commerce w Grupie K2 i budo wy skali, co jest zgodne z przyjętą strategią.

Działająca na rynku międzynarodowym ICT – FABRITY, w obliczu wybuchu pandemii miała okazję udowodnić solidność tworzonych przez ostatnie lata fundamentów biznesu. Co najważniejsze, z uwagi na to, że firma budowała swój portfel przede wszystkim w oparciu o dużych klientów korporacyjnych, w szczególności z rynków krajów DACH i Skandynawii oraz zaangażowana była głównie w realizację długoterminowych przedsięwzięć, pandemia nie wywołała praktycznie żadnego zawirowania w bieżącej działalności. FABRITY stała się atrakcyjnym partnerem „nearshoringowym”, przede wszystkim dla dużych i średnich przedsiębiorstw w krajach DACH. Firmy te w obliczu pandemii przeszły na pracę zdalną, a po kilku miesiącach działania w tym trybie i braku bliskich widoków na zmianę, zauważyły istotne korzyści płynące ze współpracy z partnerami z krajów ościennych, takich jak Polska, polegającej na budowie nowych zespołów projektowych, pracujących całkowicie zdalnie i nie przywiązanych do lokalizacji, w których firmy te posiadają biura. FABRITY dodatkowo zaczęło proponować klientom przełomowy sposób budowy zespołów i rozliczania ich pracy, który zabezpiecza wszystkie pozostałe ryzyka klientów, związane z podjęciem tego rodzaju współpracy. Efekt ten, szczególnie zauważalny był w Niemczech, gdzie klienci dostrzegli, iż „luka cyfrowa” w przypadku ich przedsiębiorstw, która została uwidoczniona przez pandemię, jest wyjątkowo duża.

W związku z pandemią COVID-19, działająca w obszarze przetwarzania danych w chmurze - OKTAWAVE zrealizowała istotnie mniejszą liczbę kontraktów migracyjnych w stosunku do zakładanej. Mimo, iż pandemia uświadomiła firmom korzyści z chmury i przyczyniła się do popularyzacji technologii cloud computingu, to równocześnie wstrzymała bieżące prace transformacyjne. Priorytetem dla zespołów IT było w tym czasie zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania bieżących procesów biznesowych. Ponadto, część klientów mocno odczuła skutki pandemii i ograniczyła wydatki. Zarząd spółki jest jednak zdania, że ta sytuacja ma charakter przejściowy. Z jednej strony firmy, po opanowaniu zawirowań wywołanych pandemią, powrócą do projektów transformacyjnych (w tym migracji do chmury), z drugiej zaś, w miarę odmrażania gospodarki, wydatki klientów wrócą do stanu sprzed pandemii.

Spółka rozwija technologię Kubernetes oraz finalizuje ostatnie prace związane z drugim regionem dostępności w Krakowie. Dzięki geograficznemu rozproszeniu, Spółka jest w stanie oferować Disaster Recovery Center w pełni zabezpieczające przed konsekwencjami losowych zdarzeń. Według raportu IDG i OKTAWAVE z 2019 r., co trzecia śred nia lub duża firma wykorzystuje chmurę w funkcji zapasowego centrum danych5.
Według Gartnera, do 2022 roku ponad 75% globalnych organizacji będzie uruchamiać produkcyjnie aplikacje działające w oparciu o kontenery6. Stano wi to znaczny wzrost z aktualnego poziomu 30%7.

W zakresie usług marketingowych, perspektywy na rok 2021 Grupa ocenia umiarkowanie pozytyw nie. Mimo dużej niepewności związanej z pandemią i pesymistycznymi nastrojami konsumenckimi, aktualne portfolio klientów oraz obrany kierunek strategiczny Grupy, szczególnie w obszarze e-commerce i transformacji cyfrowej, pozwalają myśleć o rozwoju kompetencji i skali biznesu. Obecnie, po dynamicznym wzroście w 2020 r., udział e-handlu w całości sprzedaży wynosi w Polsce wg. GUS 11% i w porównaniu z innymi krajami UE jest to relatywnie niski poziom8, mimo, że wg szacunków w samym 2020 roku w Polsce powstało 8.000 nowych e-sklepów9. Wzrost e-commerce, jak również dalszy przepływ budżetów z kanałów offline do online wpłynie wg szacunków Grupy na ok. 6-10%- owy wzrost rynku reklamy digital w Polsce w nadchodzącym roku. Dodatkowo, oprócz rozwiązań stricte reklamowych, wzmocnienie kompetencji w obszarach usługi dla e-commerce, np. marketing automation, content marketing etc., zwiększa poziom optymizmu w odniesieniu do prognoz rozwoju biznesu.
Jednocześnie Zarząd z dużą ostrożnością patrzy na rok 2021. Pandemia COVID-19 może mieć wpływ na preferencje i możliwości zakupowe Klientów dot. usług spółek z Grupy K2, a co za tym idzie realizowane wyniki Grupy K2. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania trudno przewidzieć jakie będą dalsze konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie oraz jak będzie przebiegać wychodzenie gospodarki z pandemii. Te czynniki mogą wpłynąć na wyniki Grupy K2 w najbliższych kwartałach, zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
Przebieg i skutki pandemii uzależnione są od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy K2 oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością i zmiennością sytuacji rynkowej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wprowadzania obostrzeń, a co za tym idzie wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego, pozycja rynkowa Grupy w niektórych obszarach może osłabnąć, a realizowane przez nią wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu.