Aktualności

30.08.2011

Bardzo dobra połowa roku 2011 dla K2.

Grupa K2 Internet SA uzyskała w drugim kwartale wyniki zbliżone do osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku utrzymując szybkie tempo poprawy rentowności. K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 28.620 tys. PLN, wzrosły one w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 12 % (niemniej wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale b.r. był wyższy i sięgnął 20%). EBITDA w pierwszym półroczu 2011 zamknęła się kwotą 3.199 tys. PLN co stanowi wzrost o 157% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 2.558 tys. PLN i 2.018 tys. PLN co stanowi wzrost o odpowiednio: 431% oraz 242% w porównaniu pierwszego półrocza roku 2010.

Suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknęła się kwotą 28.617 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, należności pozostałych i z tytułu udzielonych krótkoterminowych pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań spadło z poziomu 13.274 tys. zł na koniec marca 2011 do kwoty 8.618 tys. zł, co spowodowane było w głównej mierze wypłatą dywidendy.


Źródło: Skonsolidowane półroczne wyniki finansowe K2 Internet SA według MSR, objęte przeglądem biegłego rewidenta.

Tak komentuje osiągnięte wyniki Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu spółki:
Obecny portfel zamówień jest rekordowy jak na ten okres roku. Poza wyjątkami, większość naszych klientów zwiększa nakłady na marketing w internecie, szczególnie szybko rozwija się zapotrzebowanie na realizację projektów z wykorzystaniem mediów społecznościowych, utrzymuje się niezmiennie wysokie zainteresowanie usługami SEM/SEO, ale także „tradycyjnymi” mediami w intrenecie. Obserwujemy również sporą aktywność nowobiznesową – co znamienne coraz więcej trafia do nas zapytań, które łączą aktywności w internecie z tradycyjnymi mediami.

W maju b.r. utworzono spółkę Audioteka SA w której K2 Web System Sp. z o.o. (należąca w 100% do K2 Internet SA) posiada obecnie 50% akcji (spółka ta posiada pełną kontrolę nad MDPL Sp. z o.o., która prowadzi platformę audioteka.pl). Działania te z jednej strony uprościły strukturę kapitałową jednocześnie pozwoliły na stworzenie platformy, która ułatwi dalsze finansowanie i ekspansję zagraniczną. W ocenie zarządu do końca września zostanie zamknięta także kolejna runda finansowania.

W ostatnich miesiącach zaszły także zmiany w Brainshop U-boot. Ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpił Maciek Obuchowicz a bieżące zarządzanie agencją od września przejął Kuba Krawczyk, który powrócił w ten sposób do Grupy K2 (wcześniej przez kilka lat pracował w K2 pełniąc funkcję Account Directora). Maciej pozostanie w firmie jako dyrektor strategiczny, a jednocześnie współtwórca wizji rozwoju firmy.

Chcielibyśmy w kolejnych miesiącach przyspieszyć tempo rozwoju naszych najnowszych przedsięwzięć (system3 i platforma3) i zbudować jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę dla klientów szukających realizacji strategii cross-mediowych, które silnie osadzone są w internecie. Naszą konkurencją obecnie są w największym stopniu tradycyjne agencje reklamowe. Nie wykluczamy także przejęć w intersujących nas obszarach czyli głównie technologii i usług w obszarze pośrednictwa mediowego. – w taki sposób Janusz Żebrowski komentuje planu na najbliższa przyszłość.