Aktualności

14.11.2011

Kontynuacja dobrych wyników finansowych K2.

Grupa K2 Internet SA uzyskała w trzecim kwartale wyniki zbliżone do osiągniętych w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku utrzymując szybkie tempo poprawy rentowności. Firma uzyskała w okresie 9 miesięcy, zakończonych 30 września 2011 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości blisko 44 mln PLN. Wzrosły one w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12 %. EBITDA w pierwszym półroczu 2011 zamknęła się kwotą 4.781 tys. PLN, co stanowi wzrost o 42,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Wartość EBIT i zysku netto Grupy wyniosły odpowiednio: 3.803 tys. PLN i 3.020 tys. PLN co stanowi wzrost o odpowiednio: 64% oraz 27% w porównaniu do pierwszych 9-ciu miesięcy roku 2010.

Suma bilansowa na dzień 30 września 2011 roku zamknęła się kwotą 30.416 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, należności z tytułu udzielonych krótkoterminowych pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań wzrosło z poziomu 8.618 tyś zł na koniec czerwca do kwoty 9.589 tyś zł na koniec września 2011 r.


Źródło: Skonsolidowane kwartalne wyniki finansowe K2 Internet SA według MSR.

Podsumowanie pierwszych 9 miesięcy 2011 r. oraz zarys perspektyw do końca roku:

- Tak jak w poprzednich kwartałach notujemy silny popyt na nasze usługi, który dość równomiernie rozkłada się na poszczególne jednostki operacyjne. W bieżącym roku szczególnie szybko rozwija się zapotrzebowanie na realizację projektów z wykorzystaniem mediów społecznościowych, utrzymuje się wysokie zainteresowanie usługami SEM/SEO, coraz więcej realizujemy też projektów, które łączą aktywności w internecie z tradycyjnymi mediami. Nasi klienci nie sygnalizują aby zamierzali rewidować istniejące plany lub/i wstrzymywali inwestycje w działania reklamowe w internecie. Sądzimy, że nawet jeśli echa obecnej fali kryzysu finansowego dotrą do sektora realnej gospodarki to nie powinno to mieć znaczącego negatywnego wpływu na nasze wyniki. Internet, jako kanał dotarcia, sprzedaży i obsługi klienta będzie zyskiwał na znaczeniu, nawet w warunkach lekko spowolnionego wzrostu gospodarczego.

- Dobre wyniki po pierwszych 9 miesiącach i zbudowany portfel zamówień pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość realizacji zamierzeń co do wyników w skali 12 miesięcy (przychody + 15-25 % rdr, zysk netto + 20-30% rdr).

- Realizacje K2 spotkały się z uznaniem branży zdobywając w ostatnim okresie wiele ważny nagród w polskich i zagranicznych konkursach branżowych m.in.: Facebook Studio, The Blades, PromaxBDA, IAB Creative Showcase, W3, Davey Awards, Kreatura, KTR, Media Trendy.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych po pierwszych trzech kwartałach, nie tylko istotnie poprawiliśmy rezultaty osiągnięte w zeszłym roku ale także udało się nam przekroczyć nasze własne założenia. Wyniki finansowe, choć ważne, nie są istotniejsze od innych źródeł naszej wartości – zespołu i kapitału intelektualnego. Dlatego niezmiernie cieszę się, że praktycznie wszystkie nasze jednostki operacyjne wykorzystują wzrost rynku do poprawy jakości i zwiększenia zatrudnienia, rozwoju oferty i naszych możliwości realizacji usług.  Z zespołem, którego skład przekroczył 300 osób i najszerszym zakresem usług reklamowych skoncentrowanych wokół internetu naszą najważniejszą obecnie ambicją jest rozwój usług obejmujących także komunikację reklamową w innych mediach – głównie w telewizji - gdzie widzimy jak nieefektywnie wykorzystywane są pieniądze naszych klientów przez tradycyjne agencje i domy mediowe. Jednocześnie rozwijać będziemy wyspecjalizowane usługi stricte technologiczne oraz nowe innowacyjne przedsięwzięcia, jak Audioteka, co pozwoli nam wykorzystywać różnorodne synergie wewnątrz grupy K2." – komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2.