Aktualności

15.11.2012

K2 z kompletem nagród.

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 9 miesięcy, zakończonych 30 września 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 42,4 mln PLN. Spadły one w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,7 %. EBITDA po 3 kwartałach 2012 roku zamknęła się kwotą 3.320 tys. PLN, co stanowi spadek o 30,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011.

Wartość EBIT i zysku netto Grupy wyniosły odpowiednio: 1.316 tys. PLN i 899 tys. PLN, co stanowi spadek w obu przypadkach o odpowiednio 65,4% i 70,2% w porównaniu do wyników po pierwszych 9 miesiącach roku 2011.

Suma bilansowa na dzień 30 września 2012 roku zamknęła się kwotą 39.267 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, należności z tytułu udzielonych krótkoterminowych pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań wzrosło z poziomu 5.204 tys. zł na koniec czerwca 2012 r. do kwoty 9.977 tys. zł na koniec września 2012 r. Pozycja płynnościowa Spółki jest obecnie silniejsza niż kiedykolwiek.

Mimo słabszych niż rok temu warunków rynkowych, które bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe, K2 Internet S.A. osiągnęła w ostatnich miesiącach bezprecedensowe sukcesy. W niedawno rozstrzygniętym konkursie IAB MIXX Awards, K2 otrzymała zaszczytny tytuł „Agencji Roku 2012”. Pod koniec zeszłego roku Agencja K2 zajęła pierwsze miejsce wśród agencji interaktywnych i drugie miejsce wśród agencji reklamowych, które zakwalifikowały się do badania Grand Check (badanie prowadzone jest corocznie przez miesięcznik „Press” oraz TNS OBOP i mierzy poziom zadowolenia klientów). K2, jako jedyna agencja w Polsce, zdobyła w trakcie 12 miesięcy komplet trofeów i wysokich ocen tak klientów, jak i branżowych specjalistów.

Spółka kontynuowała współpracę ze wszystkimi ważnymi klientami. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w okresie ostatnich miesięcy należą m.in. zdobywający uznanie klientów i ekspertów portal banku PKO BP, pierwszy w historii blisko dziesięcioletniej współpracy z Coca-Cola Poland Services spot telewizyjny (dla marki Cappy do kampanii prowadzonej pod hasłem: „Teraz widzisz, co dobre!”), kolejne mobilne wdrożenie dla marki Heineken (loteria „Licencja na wygrywanie”) czy wreszcie spektakularna kampania filmowa promująca miasto Łódź.

Słabsze tempo rozwoju rynku usług marketingowych i reklamowych Spółka wykorzystuje na wzmocnienie i konsolidację podstawowej działalności i rozwój nowych przedsięwzięć: 

  • W ramach usług Agencji K2 wprowadzono nową usługę: Service Design – projektowanie interakcji między klientem a firmą we wszystkich punktach styku – zarówno online jak i offline.
  • Zakończono zmiany organizacyjne i rekrutacje na wszystkie kluczowe stanowiska (m.in. wzmocnione zostały siły sprzedażowe w całej Grupie K2, w tym szczególnie mocno rozbudowany został zespół odpowiedzialny za usługi mediowe).
  • Struktura organizacyjna Grupy powoli zyskuje swój docelowy kształt. W przyszłości K2 Internet S.A. nie będzie prowadzić działalności operacyjnej stając się klasyczną spółką holdingową. Wraz z przeniesieniem działalności agencyjnej do nowo utworzonego podmiotu i innymi zmianami uzyskaliśmy wyższą efektywność podatkową. Kolejny nowy podmiot w Grupie to Oktawave sp. z o.o.
  • Po okresie kilku miesięcy intensywnych testów zakończono beta testy Oktawave i uruchomiono usługę w wersji komercyjnej. Uwagi użytkowników pozwoliły na m.in. na ulepszenie interfejsu i dopracowanie szczegółów oferty. Oktawave oferuje najbardziej elastyczną i technologicznie zaawansowaną chmurę obliczeniową (typu IaaS) w Polsce. W trakcie najbliższych miesięcy prowadzone będą intensywne działania reklamowe i sprzedażowe.
  • Dynamicznie rozwija się Audioteka. Spółka, wzmocniona kapitałowo po inwestycji funduszu Giza (GPV I) i kadrowo, kontynuuje ekspansje w Polsce i przygotowuje się do uruchomienia działalności w innych krajach Europy. Dotychczasowe wyniki finansowe Audioteki są istotnie lepsze niż prognozowaliśmy w roku ubiegłym. Wszystkie uruchomione obecne inicjatywy pozwalają ostrożnie przypuszczać, że tempo rozwoju i zdolność do generowania marż mogą nawet przyspieszyć.
  • Spółka K2 Web Systems w ostatnich miesiącach nawiązała strategiczne partnerstwa, poszerzające ofertę firmy o rozwiązania firm ABBYY, KnowledgeLake oraz AvePoint. Dzięki temu oraz własnym działaniom inwestycyjnym, firma poszerza kompetencje, ukierunkowane na dostarczanie wyspecjalizowanych rozwiązań w obszarze zarządzania procesami biznesowym oraz obiegu, przetwarzania i archiwizacji dokumentów dla dużych klientów korporacyjnych.

Na wyniki w okresie ostatnich 9 miesięcy i w perspektywie całego roku wpływ będą miały dodatkowo m.in. następujące czynniki:

  • Zmiana sposobu konsolidacji spółek Audioteka S.A. i MDPL Sp. z o.o. związana z objęciem przez nowego inwestora spółkę GPV I 20% akcji Audioteka S.A. przy wycenie spółek MDPL Sp z o.o. i Audioteka S.A. na poziomie 10 milionów złotych po podniesieniu kapitału. W efekcie zmiany metody konsolidacji, została ujawniona wartość godziwa konsolidowanych aktywów netto, co spowodowało zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto o kwotę 2,3 mln zł.
  • Dotychczas poniesione całkowite nakłady inwestycyjne na uruchomienie Oktawave zamykają się kwotą ponad 4 mln zł. Dodatkowo przedsięwzięcie to, znajdujące się obecnie na wczesnym etapie komercjalizacji obciąża bieżące wyniki Spółki. Szacujemy negatywny wpływ Oktawave na zysk netto po 9 m na kwotę ok. 1 mln zł. 
  • Sytuacja na rynku usług reklamy i marketingu uległa pogorszeniu w porównaniu do ostatnich dwóch lat. Pozostajemy jednak, inaczej niż większość ekspertów, umiarkowanie optymistyczni jeżeli chodzi o perspektywy ostatniego kwartału. Podobnie uważamy, że przyszły rok przyniesie stabilizację, która pozwoli najsilniejszym podmiotom na poprawę pozycji rynkowej i możliwość poprawy marż.