Aktualności

01.09.2009

Komentarz zarządu do śródrocznych wyników finansowych spółki.

Skonsolidowane przychody K2 Internet SA po 6m zakończonych 30 czerwca 2009 r sięgnęły kwoty 18.037 tys. zł co stanowi wzrost o 13% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008. Zysk brutto ze sprzedaży zamknął się kwotą 2,4 mln co stanowi ok. połowy wyniku osiągniętego w roku ubiegłym. Na poziomie EBITDA spółka odnotowała wynik ujemny (-477 tyś) w porównaniu do wyniku 1,4 mln osiągniętego po 6m 2008r. Wynik netto zamknął się stratą -946 tys. w porównaniu do zysku 713 tys. jaki osiągnięto po dwóch kwartałach roku ubiegłego.

Mimo utrzymania wzrostu sprzedaży, wyniki drugiego kwartału i całego półrocza odzwierciedlają obecną sytuację rynkową, na która składają się większy nacisk na marże oraz mniejszy popyt na usługi spółki. Sytuacja na poziomie poszczególnych segmentów jest różna. O ile segment mediowy (pośrednictwo w zakupie mediów internetowych, usługi SEM/SEO, marketing partnerski) utrzymał dochodowość  o tyle segment e-marketingowy, szczególnie w obszarze realizacji większych projektów technologicznych miał negatywną kontrybucję do wyników grupy. O ile wydatki mediowie na Internet jako jedyne wciąż rosną, o tyle część projektów wykorzystujących Internet w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta zostało wstrzymanych lub przesuniętych w czasie  ze względu na podjęte przez wielu klientów korporacyjnych inicjatywy zmierzające do ograniczenia kosztów lub/i wydatków inwestycyjnych.

W trakcie ostatniego kwartału  b.r. udało pozyskać się kilku znaczących klientów (w tym PZU i PGE) i  projektów. Obserwujemy także powolne odbudowywanie optymizmu konsumenckiego co wpływa na odblokowanie budżetów marketingowych i inwestycyjnych. W ramach grupy K2 podjęto wiele inicjatyw związanych z racjonalizacją wydatków. Biorąc to wszystko pod uwagę jesteśmy umiarkowanie optymistyczni jeśli chodzi o wyniki nadchodzących 6 miesięcy i całego roku.