Aktualności

31.08.2012

Półrocze zmian w Grupie K2 Internet S.A.

Pierwsze 6 miesięcy 2012 roku przyniosło dla Grupy K2 Internet S.A. pogorszenie wyników finansowych, które odzwierciedla negatywną zmianę warunków panujących na rynku usług reklamowych i marketingowych.

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 6 miesięcy, zakończonych 30 czerwca 2012 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości blisko 29,7 mln PLN i wzrosły one w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,7 %. EBITDA w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęła się kwotą 2.691 tys. PLN, co stanowi spadek o -15,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Wartość EBIT i zysku netto Grupy wyniosły odpowiednio: 1.530 tys. PLN i 1.163 tys. PLN, co stanowi spadek w obu przypadkach o odpowiednio 40,2% i 42,4% w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy roku 2011.

Wyniki drugiego kwartału wyglądają znacznie lepiej, jednak istotny wpływ na nie miała zmiana sposobu konsolidacji spółek Audioteka S.A. i MDPL Sp. z o.o. związana z objęciem przez nowego inwestora spółkę GPV I 20% akcji Audioteka S.A. Cena emisyjna 1 akcji wyniosła 6,16 PLN, co daje łączną wycenę spółek MDPL Sp z o.o. i Audioteka S.A. na poziomie 10 mln PLN po podniesieniu kapitału. W efekcie zmiany metody konsolidacji, która jest istotnym zdarzeniem gospodarczym, została ujawniona wartość godziwa konsolidowanych aktywów netto, co spowodowało zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto o kwotę 2.329 tys. PLN.  

Suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknęła się kwotą 38.187 tys. PLN.
Saldo należności krótkoterminowych, należności z tytułu udzielonych krótkoterminowych pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań spadło z poziomu 7.451 tys. PLN na koniec marca 2012 do kwoty 5.204 tys. PLN na koniec czerwca 2012 roku.

Podsumowanie pierwszych 6 miesięcy 2012 roku oraz perspektyw do końca roku:

Otoczenie rynkowe Grupy pozostaje niestabilne i mimo, że rynek reklamy w internecie wciąż utrzymuje wzrost, to w pierwszym półroczu 2012 roku. Grupa odczuła ograniczenie popytu na swoje usługi. Było to spowodowane m.in. przesunięciem lub wręcz rezygnacją przez niektórych klientów z działań reklamowych i marketingowych, a w konsekwencji pogarszającej się koniunktury na rynku.

Dodatkowo, odbywające się w czerwcu br. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 nie przyniosły spodziewanej intensyfikacji aktywności reklamowej, wręcz przeciwnie, wybrani klienci zdecydowali się nie angażować w walkę o uwagę konsumenta w sytuacji, gdy nie byli oficjalnymi sponsorami lub/i ich produkty nie kojarzą się z piłką nożną.

Pierwsze 6 miesięcy 2012 roku przyniosło w Grupie K2 wiele zmian. Udało się uprościć i skonsolidować działalność Grupy m.in. poprzez przejęcie pełnej kontroli nad spółką ACR S.A. Agencja K2 zyskała nową identyfikację. Konsekwentnie rozwijana była oferta usługowa, a dodatkowo zintensyfikowano działania sprzedażowe. Wszystkie te aktywności, nie wyłączając zmian osobowych, w tym także na szczeblu kierownictwa Grupy, pozwalają na ostrożny optymizm w kontekście przewidywania wyników całego roku 2012 i perspektyw na rok kolejny.

Ważnym wydarzeniem było pozyskanie zewnętrznego inwestora dla spółki Audioteka S.A. Dodatkowy kapitał umożliwi szybszą ekspansję międzynarodową oraz przyśpieszy rozwój technologiczny platformy.

W kolejne półrocze Spółka wchodzi wzmocniona kwotą blisko 6 mln PLN pozyskaną w drodze emisji akcji serii I. Środki te będą wykorzystane przede wszystkim w celu szybkiej komercjalizacji projektu chmury obliczeniowej Oktawave oraz realizacji innych planowanych zamierzeń inwestycyjnych spółki. Testy nowej usługi przyniosły bardzo dobry odbiór ze strony klientów, co pozwala na duży optymizm w kontekście wprowadzenia komercyjnej wersji platformy, które planowane jest na czwarty kwartał 2012 roku.