Aktualności

20.03.2013

Rok 2012 - rokiem zmian w K2 Internet S.A.

Grupa Kapitałowa K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 56.618 tys. PLN i spadły one w stosunku do okresu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2011 r. o 9,8%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 3.033 tys. PLN, co stanowi spadek o 59,1% w porównaniu z rokiem 2011. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 396 tys. PLN i 172 tys. PLN co stanowi spadek o odpowiednio: 93,4% oraz 96,6% w porównaniu z rokiem 2011.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknęła się kwotą 51.265 tys. PLN i zwiększyła się o 38,9% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., w tym wartość majątku trwałego wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu o 91,2%, a wartość majątku obrotowego wzrosła o 13,5%. Kapitał własny wzrósł o 25,2% z poziomu 19.975 tys. PLN na dzień 31.12.2011 r. do 25.009 tys. PLN na dzień 31.12.2012 r. Zobowiązania ogółem wzrosły o 55% do poziomu 26.256 tys. PLN na koniec 2012 r. Poziom zobowiązań długoterminowych wzrósł na koniec 2012 r. o 185,5% do poziomu 4.794 tys. PLN. Zobowiązania krótkoterminowe w tym samym okresie wzrosły o 40,6% do poziomu 21.462 tys. PLN.

Rok ubiegły był trudnym czasem, zarówno dla K2, jak i całej branży usług marketingowych. Spodziewaliśmy się, że mimo prognozowanego obniżenia dynamiki PKB, organizacja EURO 2012 przyniesie kontynuację pozytywnego trendu na rynku reklamowym. Niestety rynek zanotował poważne spadki. Szczególnie mocno ograniczyła wydatki branża FMCG, kluczowa z punktu widzenia stanu całego rynku. – komentuje wyniki Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A. – Jednakże trudniejsze warunki nie zmieniły potencjału rynkowego K2, który wyznaczają obsługiwani klienci, kompetencje zespołu i wypracowane doświadczenia. – dodaje Żebrowski.

Zmiany w otoczeniu wpłynęły na przyspieszenie istotnych przemian w organizaji Grupy K2, będących następstwem przyjętej w pierwszej połowie ubiegłego roku strategii, która zakłada, że Spółka utrzyma i wzmocni, m.in. poprzez akwizycję, obecną działalność, inwestując jednocześnie w nowe przedsięwzięcia o większej skalowalności, szybszym tempie rozwoju i potencjalnie wyższych marżach. Proces ten został zwieńczony zmianami w Zarządzie Spółki, który od początku roku 2013 został silnie wzmocniony osobami Rafała Ciszewskiego i Łukasza Lewandowskiego.

K2 Internet S.A. kontynuuje współpracę ze wszystkimi ważnymi klientami. Ponadto w ramach usług Agencji K2, wprowadzono nową usługę: Service Design – projektowanie interakcji między klientem, a firmą we wszystkich punktach styku, zarówno online i offline. Spółka została w 2012 roku wyróżniona ważnym tytułem Agencji Roku, przyznanym przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, podczas gali IAB MIXX. Ponadto agencja K2 została doceniona przez redakcję magazynu Media i Marketing Polska i uhonorowana specjalnym wyróżnieniem za najlepszą kreację wśród agencji interaktywnych.

Z kolei K2 Web Systems Sp. z o.o., od drugiego półrocza 2012 roku pracuje nad poszerzeniem oferty oraz umocnieniem kompetencji w obszarach będących dotychczas podstawą działalności Spółki. Partnerstwa z firmami AvePoint, DICOM, ABBYY oraz rozwój współpracy z SourceCode (dostawcą platformy zarządzania procesami biznesowymi K2 blackpearl), a także inwestycje własne, pozwalają rozwinąć ofertę w obszarze wyspecjalizowanych rozwiązań zarządzania procesami biznesowymi oraz obiegu, przetwarzania i archiwizacji dokumentów dla dużych klientów korporacyjnych. Ponadto, K2 Web Systems, wykorzystując synergię w zakresie kompetencji biznesowych oraz kompetencji technicznych w zakresie produktów i technologii firmy Microsoft, rozwinęło ofertę w zakresie tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw na platformę Windows 8 / RT oraz Windows Phone. Kolejnym nowym obszarem działalności firmy jest oferta własnych aplikacji biznesowych oraz wybranych produktów Microsoft udostępnianych w chmurze, w modelu Software-as-a-Service, przy współpracy z firmą Oktawave Sp. z o.o.

Ubiegły rok był szczególnie udany dla Spółek spoza głównej działalności Grupy K2 Internet S.A. – Oktawave Sp. z o.o. oraz Audioteka S.A., które mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Oktawave Sp. z o.o., po dwóch latach prac programistycznych i projektowych ruszyła z testami beta najbardziej elastycznej i technologicznie zaawansowanej polskiej chmury obliczeniowej Oktawave, dostarczającej infrastrukturę IT na żądanie w modelu IaaS („Infrastructure as a Service”), a następnie uruchomiła usługę w wersji komercyjnej. Uwagi użytkowników pozwoliły m.in. na ulepszenie interfejsu i dopracowanie szczegółów oferty. Oktawave pozyskuje obecnie klientów, inwestuje w wydajną infrastrukturę i rozwija nowe technologie w obrębie swojej chmury.

Z kolei Audioteka S.A., wzmocniona na początku roku 2012 kapitałowo przez fundusz Giza (GPVI), wykazała w minionym roku dynamiczny rozwój, kontynuowała ekspansję stając się samodzielnym liderem rynku aubiobooków pobieranych przez internet w Polsce i Czechach, jak również otwierając na początku roku 2013 lokalne wersji serwisu w Hiszpanii i Francji. Aktualnie Spółka konsekwentnie realizuje plan rozwoju serwisu w kolejnych krajach. Spółka Audioteka S.A. i jej Zarząd mogą się również pochwalić szeregiem nagród i wyróżnień.

Patrząc na dokonania roku 2012 oraz sytuację w branży i warunki makroekonomiczne, z ostrożnym optymizmem patrzymy na rok 2013 oraz kolejne lata, które  w naszym przekonaniu powinny przynieść poprawę kondycji rynkowej. Grupa K2 Internet S.A. w najbliższym czasie będzie koncentrować się na zwiększeniu efektywności działania oraz intensyfikacji sprzedaży. Kroki podjęte w roku 2012 pozwolą nam optymalnie wykorzystać lepszą koniunkturę na rynku, a dokonane inwestycje stwarzają realną szansę skokowego wzrostu wartości Grupy. W myśl naszej strategii na najbliższe lata, K2 będzie dążyć do zrównoważonego wzrostu, który opierał się będzie na dwóch równoważnych filarach: usługach realizowanych w głównej domenie działania, jak również na nowych przedsięwzięciach, tj. Audioteka i Oktawave. – podsumowuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.