Digital Venture.

Budujemy startup dla jednej z największych firm świata, znajdującej się w czołówce listy Forbes’a.
Biurowce

Firma, o której mowa, zatrudnia niespełna 100 000 osób, a pod kątem generowanych przychodów jest dwudziestą korporacją świata. Jak wiele międzynarodowych tytanów biznesu, ona także wkroczyła na ścieżkę cyfrowej rewolucji. Jedno z jej innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych jest projektowane i budowane w biurze K2 Digital Ventures.

Startup został ulokowany u nas, poza strukturami dużej organizacji celowo, by stworzyć mu optymalne warunki rozwoju. Pod dachem K2 Digital Ventures od kilku miesięcy pracuje rozbudowany zespół projektowy złożony m.in. z menedżerów korporacji, specjalistów od lean startupu, ekspertów od projektowania modeli biznesowych, od prototypowania i od UX, a także od developmentu. Prace nad startupem prowadzone są w SCRUMie.

Proces budowania takiego przedsięwzięcia biznesowego wygląda u nas następująco:

1. Scouting

Istotnym elementem tworzenia wydzielonego z korporacji startupu, jest rozpoznanie nowoczesnych technologii i nowatorskich modeli biznesowych, które już istnieją w świecie startupów i udowodniły swoją skalowalność. Temu właśnie służy etap Scoutingu. Polega on na przeskanowaniu globalnego rynku i rozpoznaniu takich startupów, które mogą być inspiracją do stworzenia business case projektu w korporacji. Zmapowane startupymogą także posłużyć do zaprojektowania aspektów technologicznych przedsięwzięcia. Przegląd startupów obejmuje analizę ich modeli biznesowych, wykorzystywanych przez nie kanałów dystrybucji, a także strategii cenowych i metod budowania trakcji.

Scouting dostarcza krótką listę startupów, które najlepiej pasują do strategii biznesowej dużej organizacji i stanowią źródło inspiracji do dalszych działań w procesie Startup Building.

Na tej podstawie projektujemy unikatowe koncepty biznesowe, które w kolejnych fazach będą konfrontowane z wymaganiami i oczekiwaniami klientów korporacji.

1. Proof of concept

W tym etapie zespół K2 Digital Ventures projektuje koncepty biznesowe na podstawie informacji uzyskanych podczas Scoutingu. Koncepty te definiują:

  • docelowe grupy klientów startupu,
  • przewagi konkurencyjne istotne dla dużej firmy, które można potencjalnie uzyskać, tworząc startup i wprowadzając go na rynek globalny,
  • kluczowe KPI korporacji, na które tworzony startup mógłby wpłynąć pozytywnie,
  • wymagane zasoby do materializacji konceptów w taki sposób, aby w maksymalnie szybkim czasie zbudować MVP dla startupu,
  • niezbędne do zbudowania startupu kompetencje, zarówno technologiczne, jak i biznesowe.

Tak zdefiniowane koncepty są następnie prezentowane klientom korporacji. Fazę prezentacji i pozyskiwania uwag od klientów poprzedza etap szybkiego prototypowania. Istotne jest bowiem, aby ostateczny odbiorca dużej organizacji, dla której pracujemy, mógł w sposób maksymalny przybliżyć się do projektowanego produktu i możliwie najlepiej poznać model biznesowy nowego przedsięwzięcia.

W trakcie bezpośrednich spotkań z klientami, następuje natychmiastowa walidacja poczynionych przez nas w konceptach założeń. Pozyskujemy i kategoryzujemy feedback od klientów tak, aby w kolejnych krokach przeprojektować stworzone prototypy. Dzięki takiemu podejściu, już od powstania pierwszych założeń biznesowych, następuje ich szybka konfrontacja z klientami. Podczas spotkań weryfikujemy także założenia modelu biznesowego — w tym strategie cen i kanały dystrybucji tworzonego produktu (np. najpopularniejsze wśród klientów platformy cyfrowe).

Równolegle na etapie Proof of Concept, budowany jest business case dla powstającego biznesu, a w nim kalkulowana kapitałochłonność rozwiązania, ryzyka biznesowe z nią związane, kluczowe KPI i założenia ROI.

3. Private launch

Zebrane podczas pierwszych testów uwagi klientów pozwalają na zmianę założeń biznesowych przedsięwzięcia i służą jako podstawa do fazy Private Launch. Na tym etapie zaprojektowane wcześniej prototypy produktu i założenia modelu biznesowego przekładane są na MVP. Minimum Viable Product to taka postać produktu, w której posiada on minimalny zestaw funkcjonalności, aby zaspokoić potrzeby. To tzw. early adopter, który umożliwia pozyskanie uwag niezbędnych do dalszego rozwoju produktu. MVP tworzone jest w zwinnych metodach projektowych po to, by zakres funkcjonalności produktu mógł być stale poszerzany. Jest to bardzo istotne, ponieważ definicja zakresu produktu wymaga dyskusji i konsultacji z interesariuszami projektu oraz potencjalnymi klientami. Na tym etapie w startupie dobierane są także odpowiednie technologie.

Z uwagi na ulokowanie startupu poza strukturami korporacji, możliwe jest testowanie różnych ścieżek technologicznych (testowanie różnych frameworków, systemów monitorujących postęp projektu, systemów dokumentujących projekt, systemów komunikacyjnych jak np. Slack) i zastosowania nowatorskich technologii w tworzeniu MVP.

Najważniejszym procesem w ramach fazy Private Launch jest udostępnienie MVP wraz z wkomponowanym w nie modelem biznesowym (opcje cenowe, dystrybucja produktu na określonych platformach np. iOS, zasady gwarancji i zwrotów produktu na wypadek niezadowolenia klientów) klientom korporacji. Wyselekcjonowana zostanie w tym celu grupa kilkudziesięciu firm, które w formie zamkniętych ekosystemów uzyskają produkt do bezpośredniego wykorzystania.

W ciągu kilkunastu tygodni, produkt oraz jego model biznesowy będzie testowany na rynku, przez wybranych klientów. Pozyskany w tej fazie feedback, zostanie wykorzystany do kolejnego przeprojektowania funkcjonalności produktu, przeprojektowania UX, a także innych założeń, które zostały poczynione.

Faza Private Launch ma bardzo duże znaczenie dla formowania oferty korzyści produktu i atrakcyjności modelu biznesowego, który globalna korporacja będzie w przyszłości realizowała w odniesieniu do budowanego startupu.

Jednym z rezultatów tej fazy jest także zdefiniowanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój przedsięwzięcia. Dzięki procesowi Startup Building krystalizowane są także odpowiedzialności, umiejętności i wymagania osobowe, jakich startup potrzebuje do dalszego rozwoju.

Duża firma uzyskuje w ten sposób wiedzę o tym, jakie osoby o jakich umiejętnościach będą potrzebne w zespole startupu oraz kiedy osiągnie on już dojrzałość w produkcie i modelu biznesowym. Jest to bardzo ważne z perspektywy rekrutacji do startupu. Należy bowiem pamiętać, że zdecydowana większość niezbędnych do budowy startupu kompetencji nie jest dziś obecna w strukturach korporacji, a jeśli jest — to pozyskanie tych osób do startupu jest trudne z uwagi na niską ich liczbę i walkę wewnętrzną o te zasoby. Działy HR korporacji otrzymują więc w procesie Startup Building jasne wskazówki, jakich osób należy w przyszłości poszukiwać na rynku, jeśli startup ma utrzymać swoją dynamikę działania i koncentrację na kliencie i jego oczekiwaniach.

4. Public launch

To ostatnia faza w procesie Startup Building, w której produkt pojawia się na rynku w szerokiej dystrybucji. Zanim jednak to nastąpi jest on integrowany z systemami wewnętrznymi korporacji. Warto podkreślić, że integracja ta nie polega wyłącznie na integracji systemów informatycznych, ale także na integracji z niezbędnymi procedurami (np. zarządzania danymi osobowymi, RODO i innymi wymaganiami). Proces Startup Building stawia sobie także za cel eksploracje nowatorskich technologii, które nie są łatwo adoptowalne przez duże organizacje. Zatem w ramach tej fazy ma także miejsce wielowymiarowa dyskusja na temat wykorzystanych w poprzednich fazach technologii i sposobów ich adoptowania do struktur dużej firmy.

Jest to bardzo istotny element procesu, jako że pozwala na transfer wiedzy ze startupu do wewnętrznych struktur korporacji, wykorzystanie wiedzy o klientach dużej firmy przy jednoczesnym zachowaniu autonomii budowanego przedsięwzięcia, jego założeń biznesowych i technologicznych.

Uruchomienie produkcyjne rozwiązania i udostępnienie go w szerokiej dystrybucji poprzedza najważniejszy element tej fazy — rozpoczęcie monitorowania kluczowych KPI, które zostały zaprojektowane w business case. Należy pamiętać, że business case służy jako punkt wyjścia do dalszych prac. W fazie Public Launch ma więc miejsce ciągłe obserwowanie zachowań klientów dużej firmy z perspektywy wykorzystywania produktu, skuteczności zastosowanej w nim strategii cenowej i skuteczności funkcjonowania istniejących kanałów dystrybucji. Celem takiego działania jest pozyskiwanie od klientów uwag, które następnie wpływają na przeprojektowywanie założeń biznesowych i ciągłe usprawnianie modelu biznesowego.

Jeżeli chcesz porozmawiać o tym, jak zaprojektować, uruchomić i wyskalować startup w ramach Twojej organizacji — to zapraszam do kontaktu.

Klient:
TOP 20 Global Company
Branża:
Energy
Usługi:
Innovation Scouting
Proof-of-Concepts
Startup Building