Polityka prywatności.

Polityka prywatności na stronie http://www.k2.pl/" ("Serwis").

W skrócie

Kiedy jako osoba fizyczna kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych usług, niezależnie od tego czy działasz w swoim imieniu czy w imieniu innego podmiotu (np. naszego klienta, dostawcy itd.), lub kiedy otrzymaliśmy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. z publicznie dostępnych branżowych stron internetowych lub kiedy Twoje dane zostały nam ujawnione jako dane kontaktowe w celu wykonywania umów) zaczynamy przetwarzać Twoje dane osobowe. Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Poniższa informacja ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje oraz co z nimi robimy w relacjach biznesowych, handlowych, marketingowych oraz w związku z kontaktem z nami. Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.

I. Słowniczek - podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko, e-mail, telefon.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości.

Użytkownik – osoba, która wypełniła formularz oraz w przypadku zapisów dotyczących plików cookies osoba, która odwiedziła stronę Administratora danych.

Administrator danych osobowych – Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000059690.

II. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

Zakres danych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje nam podasz oraz od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami oraz od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim zawartość naszej korespondencji/komunikacji. Są to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko;
 • numer telefonu, adres e-mail

Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zapytania, usprawniania naszej komunikacji, a także w celu marketingu naszych usług.

Podstawa prawna dla tych działań zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli są to ogólne zapytania lub rozmowy, podstawą będzie nasz „prawnie uzasadniony interes” jako administratora (wynika z celów wskazanych powyżej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli zapytanie zmierza do zawarcia umowy lub pozostaje w związku z umową już zawartą, podstawą prawną będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Udostępniając niniejszą stronę internetową świadczymy na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną. Usługa ta jest nieodpłatna i polega na wyświetleniu zawartości strony oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności, takich jak wypełnienie formularza kontaktowego. Dane, które przetwarzamy w związku z powyższym przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności wyświetlenia jej zwartości, utrzymania sesji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej wskazanym przypadku jest konieczność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

W przypadku złożenia reklamacji w związku ze świadczoną drogą elektroniczną usługą, dane przetwarzamy w celu rozpatrzenia reklamacji oraz powiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych w w/w celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z technologii cookies, która pozwala na analizowanie informacji o tym, jak korzystasz z tej strony i prowadzenie statystyk. Dane te przetwarzamy w celu poprawy jakości naszej strony i ciągłego ulepszania jej działania. Możesz także wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z cookies reklamowych i marketingowych – w takim przypadku celem przetwarzania danych jest prowadzenie marketingu i reklamy, dopasowania treści do zainteresowań odwiedzających. W wyżej wskazanych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania naszej strony www, kiedy to bazujemy na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.) lub odpowiednio naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z udostępnianymi przez nas na stronie formularzami (np. formularzem kontaktowym, formularzem umożliwiającym pobranie raportów i innych treści) korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej nam przez Google. Służy to zapewnieniu ochrony przed nadużyciami w korzystaniu z formularzy przez automatyzowane oprogramowanie (boty) i ochrony przed spamem.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na powyższym (art. 6 ust. 1 lit. f). 

Wypełniając formularze, o których mowa w powyższym akapicie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w związku z usługą reCAPTCHA, o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Tabela zawierająca opis plików cookies stosowanych na stronie, jak i czas ich żywotności, znajduje się w pkt V poniżej. Wskazano tam także sposób w jaki można zmienić ustawienia plików cookies. 

Jeżeli nie podałeś nam swoich danych we własnym imieniu, czyli np. działasz w imieniu innego podmiotu, przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występujesz w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego działasz, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów, a także intencja budowania pozytywnego wizerunku Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.)

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, to Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie promocji produktów lub usług Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania pozytywnego wizerunku Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) oraz marketing produktów lub usług Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.)

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w celu ustalenia roszczeń lub ich dochodzeniu, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym wypadku informacje handlowe na adresy elektroniczne (e-mail/telefon) wysyłamy wyłącznie, jeśli wyrazisz na to uprzednią zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacyjnych, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. Podanie danych w ramach złożonej reklamacji jest niezbędne dla jej złożenia. Niepodanie danych w w/w przypadkach skutkuje odpowiednio brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji lub rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o wyniku jej rozpatrzenia. 

Podanie danych celem prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia przez nas takiego marketingu. 

Dane zbierane w celu wyświetlania strony są nam do tego celu niezbędne, a niepodanie takich danych skutkować będzie brakiem możliwości wyświetlenia strony. 

Niewyrażenie zgód na stosowanie plików cookies funkcjonalnych, analitycznych, statystycznych lub reklamowych i marketingowych skutkuje tym, że nie wykorzystujemy i nie zbieramy danych w w/w celach., a brak wyrażenia takich zgód nie ma wpływu na funkcjonowanie strony. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Pełen katalog przysługujących Ci praw znajduje się w pkt VI poniżej. 

W związku z przetwarzaniem danych nie są podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, wywołujące wobec podmiotu danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmiot danych wpływające. W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie cookies reklamowych i marketingowych dane podlegają profilowaniu.

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w państwie trzecim (w szczególności w przypadku stosowania cookies dostawców zewnętrznych), co do którego Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego poziomu ochrony, albo w przypadku braku takiej decyzji – dane będą przetwarzane w państwie trzecim na podstawie odpowiednich zabezpieczeń w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Informacja o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia znajduje się w pkt IV poniżej.

III. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu, dla którego były przetwarzane, chyba że wcześniej zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i zaistnieją przesłanki jego uwzględnienia. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dane te nie będą dalej przetwarzane. 

Dane gromadzone wyłącznie w związku z bieżącym kontaktem, jeżeli nie jesteś naszym kontrahentem lub kontrahentką, przechowujemy w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku tygodni (niektóre cookies) przez okres maksymalnie dwóch lat (bardziej szczegółowe zapytania i konwersacje, mogące mieć znaczenie dla naszego kontaktu w przyszłości).

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przetwarzamy do czasu zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona, lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, jeśli miało to miejsce.

Dane przetwarzane przez nas w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia.

Dane przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji mogą być przetwarzane do czasu jej rozpatrzenia oraz poinformowania o wyniku tego rozpatrzenia, a po tym okresie mogą być przetwarzane celem obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia (w takim przypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora). 

Jeśli dane przetwarzamy na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego i przepisy prawa wskazują na okres przez który dane powinny być przetwarzane, to dane takie nie są przez nas przetwarzane przez okres dłuższy. 

Okres przetwarzania danych w związku z używaniem na stronie plików cookies wskazany jest w tabeli znajdującej się w pkt V poniżej.

IV. Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

 • odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.), którzy są zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) uzyskała dane;
 • podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, w tym na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak platformy do e-mail marketingu, dostawcy narzędzi służących do nawiązywania kontaktu (komunikatory), dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług hostingowych, kurierzy;
 • odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy kapitałowej Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.)

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

W związku z używaniem na stronie plików cookies oraz stosowaniem narzędzia reCAPTCHA odbiorcami danych mogą być także następujące podmioty zewnętrzne, dostawcy narzędzi informatycznych, tj.:

 • Google Ireland Limited lub Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
 • Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 • Meta Platforms Ireland Limited.
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Informacje na temat środków ochrony danych przetwarzanych przez Google, jak i sposobów, w jakie Google przetwarza dane można uzyskać pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy.

W stosunku do Stanów Zjednoczonych nie ma aktualnie wydanej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, wobec czego w przypadku, w którym odbiorcą przetwarzanych danych jest Google LLC przekazanie danych dokonywane jest na podstawie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych (SKU). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors

V. Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (w pamięci Twojego komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, którym się posługujesz by połączyć się z naszymi serwisami). Przechowuje się w nim informacje, które możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, elementów, które pobierałeś, a także danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego korzystasz, w zależności od tego, na które z cookies wyraziłeś zgodę.

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje, są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Zmiany ustawień cookies może dokonać we wskazany poniżej sposób, w zależności od tego z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz

Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”, następnie ustawienia „Zawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Zaawansowane”. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji „Ciasteczka”.

Safari

W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”. W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej:

 • Techniczne, sesyjne – obejmują cookies: niezbędne do poprawnego działania witryny, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika;
 • Analityczne, statystyczne – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników w ramach strony, w celach statystycznych i analitycznych (ulepszanie działanie witryny), jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
 • Marketingowe, reklamowe – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika, w tym w celach marketingowych w ramach stron www podmiotów trzecich, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

Na stronie mogą być także stosowane następujące pliki cookies: 

 • Funkcjonalne – pozwalające stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Stosowanie tych cookies może się wiązać z przechowywaniem informacji takich jak informacja o wybranym regionie, języku, motywie kolorystyki.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi (zgodnie z powyższą instrukcją). Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. Nie dotyczy to cookies marketingowych i reklamowych, których wyłączenie nie ma wpływu na korzystanie ze strony.

Lista plików cookies, z których korzysta strona:

Nazwa cookie Typ Okres przecho-wywania  Czy cookie własny, czy strony trzeciej Dostawca
lang marketin-gowy sesja 3rd party Linkedin
lidc marketing-gowy 1 dzień 3rd party Linkedin
li_gc marketing-gowy 180 dni 3rd party Linkedin
_ga anality-czny 365 dni 1st party    Google Analytics   
_gid    anality-czny 1 dzień    
1st party   
   
Google Analytics   
_dc_gtm_*    anality-czny 1 godzina  1st party    Google Analytics   
bcookie    anality-czny   365 dni    3rd party    Linkedin   
_gat_*    anality-czny 1 godzina 1st party    Google Analytics   
_hjSessionUser_*    anality-czny  365 dni  1st party    Hotjar   
_hjFirstSeen    anality-czny 1 godzina 1st party    Hotjar   
_ hjIncludedInSession
Sample   
anality-czny 1 godzina 1st party    Hotjar
_hjSession_*    anality-czny 1 godzina  1st party    Hotjar
Hotjar

_hjIncludedInPage
viewSample   

anality-czny 1 godzina 1st party       
_hjAbsoluteSession
InProg...   
anality-czny 1 godzina 1st party    Hotjar
UserMatchHistory    marketing-gowy 30 dni 3rd party    Linkedin   
AnalyticsSync
History   
marketing-gowy 30 dni 3rd party    Linkedin   
test_cookie    marketing-gowy 1 godzina 3rd party    Google Analytics   
_fbp    marketing-gowy 90 dni 1st party    Facebook   
bscookie    marketing-gowy 365 dni 3rd party    Linkedin   
IDE    marketing-gowy 390 dni 3rd party    Google Ads   
Eu-cookie    techniczny   365 dni 1st party       

VI. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie.

Adres siedziby i kontaktowy Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) to ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, NIP: 9511983801, kapitał zakładowy w wys. 2 317 655,00 zł, w całości wpłacony.

Ogólny adres e-mail do kontaktu: biuro@k2.pl.

Inspektorem Ochrony Danych w Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) jest r.pr. Magdalena Pawlik. Bezpośredni kontakt do Inspektora: iod@k2.pl.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zawsze możesz zwrócić się do nas o dostęp do Twoich danych osobowych, aby zobaczyć jakie dane na Twój temat przetwarzamy oraz uzyskać szczegółowe informacje nt.:

 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • w jakim celu,
 • jakie kategorie danych przetwarzamy,
 • kto jest ich odbiorcą,
 • w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Dla usprawnienia procesu udzielania informacji, wnioski o dostęp do danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „Dostęp do danych – RODO”.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli Twoim zdaniem informacje na Twój temat są nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania sprostowania tych danych, które uważasz za niezgodne z rzeczywistością albo niepełne co do swojego zakresu.

Dla usprawnienia procesu sprostowania informacji, wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „Sprostowanie danych – RODO”.

Prawo do usunięcia danych osobowych

W pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Do okoliczności uzasadniających skierowanie przez Ciebie tego typu żądania zalicza się:

 • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem,
 • realizacja obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.)

Dla usprawnienia procesu usuwania informacji, wnioski o usunięcie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „Usuniecie danych – RODO”.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Skuteczne wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania spowoduje ograniczenie podejmowanych przez nas działań na określonych przez Ciebie danych oraz w zakresie określonych operacji / celów przetwarzania do niezbędnego minimum – zasadniczo wyłącznie do przechowywania.

Dla usprawnienia procesu ograniczenia przetwarzania informacji, wnioski o ograniczenie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „Ograniczenie przetwarzania danych – RODO”.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem przetwarzania. Możesz z niego skorzystać w szczególności wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. W innych przypadkach, gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

Dla usprawnienia obsługi sprzeciwu, prosimy kierować je na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „Sprzeciw – RODO”.

Prawo do przenoszenia danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w sposób zautomatyzowany, przysługuje Ci prawo otrzymania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dotyczących Ciebie. Przysługuje Ci również prawo do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.k2.pl. Korzystanie z usługi elektronicznej wymaga dostępu do sieci internet i posiadania urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci internet operator, z usług którego korzysta użytkownik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

Udostępniając niniejszą stronę internetową świadczymy na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną. Usługa ta jest nieodpłatna i polega na wyświetleniu zawartości strony oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności, takich jak wypełnienie formularza kontaktowego. 

Usługodawcą świadczącym za pomocą strony usługi drogą elektroniczną jest Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa („Usługodawca” lub „Fabrity Holding”). 

Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom strony Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także (na żądanie użytkownika) w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. Użytkownik strony nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. 

Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług przez użytkownika strony zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik strony ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie poprzez zaniechanie korzystania ze strony k2.pl.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika strony treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług dostępnych za pośrednictwem strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Jeżeli na stronie nie wskazano wyraźnie inaczej, zakazane jest kopiowanie, utrwalanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów lub treści publikowanych na stronie. Ograniczenie w zakresie utrwalenia i zapisania na własnych nośnikach nie dotyczy zasad i regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych dokumentów regulujących prawa lub obowiązki użytkowników strony.

Użytkownikowi strony przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania niniejszej strony. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: marketing@k2.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie zgłaszającego ją użytkownika (imię, nazwisko oraz adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia. Reklamacja zgłoszona przez użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.