Polityka prywatności.

Zasady poufności w witrynie "http://www.k2.pl/" ("Witryna")

Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Poniższa informacja ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje oraz co z nimi robimy w związku z kontaktem z Tobą. Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja K2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000755924, NIP 521-363-77-93, kapitał zakładowy 2 838 400,00 zł (e-mail: biuro@k2.pl).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Magdalenę Pawlik. Dane kontaktowe: tel: + 48 22 343 06 72; e-mail: iod@k2.pl.

Jakie dane zbieramy i jakie jest ich źródło?

Zakres danych jakie przetwarzamy w związku z kontaktem z Tobą obejmuje Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), teleadresowe oraz dotyczące miejsca pracy / dane podmiotu, który reprezentujesz oraz funkcje jakie w nim pełnisz, a także treść naszej komunikacji. Pozyskujemy je z powszechnie dostępnych źródeł (Internet, portale branżowe), od osób działających w ramach Twojej firmy / organizacji lub bezpośrednio od Ciebie (np. wymiana wizytówek podczas konferencji, dalsza korespondencja).

Jaki jest nasz cel i podstawy prawne działania?

Powyższe informacje przetwarzamy w celu nawiązania relacji biznesowej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz, w tym ew. udzielenia odpowiedzi na zapytania, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie oraz zawarcia umowy. W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody lub skierowania do nas odpowiedniego zapytania, możemy przesyłać do Ciebie również ew. informacje handlowe lub oferty.

Podstawą prawną dla tych działań z perspektywy ochrony danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku dalszej komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy (jeżeli będziesz jej bezpośrednią stroną), lub pozostającej w związku z umową już zawartą, podstawą prawną może być „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zupełnie wyjątkowych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć za cel obronę przed potencjalnymi roszczeniami lub ew. kierowanie roszczeń - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych z naszą współpracą, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zebrane w celach budowania relacji biznesowych będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania tego celu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes.

Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak platformy do e-mail marketingu, dostawcy usług kolokacji, dostawcy usług teleinformatycznych lub narzędzi służących do nawiązywania kontaktu (komunikatory), dostawcy usług prawnych i doradczych, podmioty z naszej z grupy kapitałowej.

Czasami, niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku, jeśli Twoje dane miałyby zostać przetwarzane poza EOG, zapewniamy odpowiednie mechanizmy prawne dla ich bezpieczeństwa, w tym stosujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Masz prawo uzyskać dostęp do listy takich odbiorców oraz kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń kontaktując się z nami.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

W określonych prawem przypadkach przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich, w tym do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (listę lokalnych organów nadzorczych w UE wraz z ich danymi kontaktowymi możesz znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

13.05.2018.
Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?